x close

ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2555ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2555

           สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อรับทุนการศึกษาไต้หวันประจำปี พ.ศ.2555 โดยผู้ที่จะขอรับทุนได้ต้องจบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

ระเบียบการทุนการศึกษาไต้หวันในไทยปี พ.ศ. 2555

           สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาไต้หวันประจำปี พ.ศ.2555 โดยยึดตาม "ข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องทุนการศึกษาไต้หวัน" ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการกำหนดระเบียบการนี้ขึ้นมา

 จำนวนทุน : 

           จะประกาศให้ทราบภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2555

 เงินทุนการศึกษา :

           (1) ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (รวมถึงค่าหน่วยกิตและค่าใช้จ่ายในการศึกษาอื่น ๆ) ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้ที่ได้รับทุนนั้นสูงสุดไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ สำหรับผู้ที่มีค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเกิน 40,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ทางสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ผู้ได้รับทุนกำลังศึกษาอยู่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่าง ๆ ค่าที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าประกันภัย ค่าที่พัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้เอง

           (2) ค่าครองชีพ ผู้ที่ได้รับทุนเรียนระดับปริญญาตรี จะได้รับเงินทุนช่วยเหลือเดือนละ 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เป็นระยะเวลา 4 ปี ส่วนผู้ที่ได้รับทุนเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะได้รับเงินทุนช่วยเหลือเดือนละ 20,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ระยะเวลารับทุนแบ่งเป็น 2 ปีและ 4 ปี ตามลำดับ สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นั้นจะรวมอยู่ในเงินทุนดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนจะเป็นผู้บริหารจัดการเอง

ระยะเวลาการมอบทุน: 

           ผู้ที่เคยได้รับทุนแล้ว เมื่อศึกษาจบครบตามระยะเวลาการรับทุน หากประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จะต้องยื่นใบสมัครขอทุนเพื่อคัดเลือกพร้อมกับผู้ที่สมัครขอทุนใหม่อีกครั้งที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี ทั้งนี้ระยะเวลาในการรับทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ปี

ระยะเวลาการสมัครทุน : 

           ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์-31 มีนาคม พ.ศ. 2555 (ถือวันประทับตรา ไปรษณีย์เป็นหลัก) สำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนนี้แล้วหากประสงค์จะยื่นสมัครขอทุนนี้อีกจะต้องดำเนินการสมัครภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

 คุณสมบัติผู้สมัคร :

           ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

           1) จบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี

           2) ผู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครขอรับทุนได้

                (1) เป็นผู้ที่มีเชื้อสายไต้หวันหรือถือสัญชาติไต้หวัน

                (2) เป็นผู้ที่ยังคงสถานะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในไต้หวันหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในไต้หวันทั้งนี้ไม่รวมผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้และประสงค์ที่จะยื่นสมัครทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

                (3) เป็นผู้ที่เคยศึกษาที่ไต้หวันและประสงค์จะขอยื่นสมัครเรียนในระดับปริญญาเดิมที่เคยศึกษาไปแล้ว

                (4) ขณะที่ศึกษาอยู่ที่ไต้หวันเคยได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือนักเรียนที่ศึกษาระบบควบสองปริญญาในมหาวิทยาลัยที่มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ

                (5) เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนแล้วศึกษาในระดับปริญญานั้น ๆ เกินกว่า 5 ปี 

                (6) เคยถูกยกเลิกการได้รับทุนการศึกษานี้หรือถูกยกเลิกทุนเรียนภาษาจีนจากกระทรวงศึกษาธิการ

                (7) ได้รับทุนจากหน่วยงานรัฐบาลหรือเงินทุนช่วยเหลือที่ทางมหาวิทยาลัยจัดตั้งให้ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ไต้หวัน ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ในส่วนที่เกินจากเงินทุนที่กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันกำหนด

           3) ผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยในไต้หวันในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะต้องสมัครกับมหาวิทยาลัยที่เป็น "สถาบันที่ร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาไต้หวัน" เท่านั้น 

           สำหรับผู้ที่ยื่นสมัครมหาวิทยาลัยอื่นนอกเหนือจากนี้ ทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะถือว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและจะไม่รับพิจารณารวมทั้งไม่คืนเอกสารการสมัคร

 สถานที่รับสมัคร : 

           ผู้สมัครทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.taiwanembassy.org/th กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ออกมา ลงชื่อให้เรียบร้อย ซึ่งการส่งเอกสารการสมัครนั้น ผู้สมัครสามารถมาส่งเอกสารได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายแบบลงทะเบียนมายัง : 

                ฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษา
                สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
                ชั้น 20 อาคาร Empire Tower 
                195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
                เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

           (ผู้ที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบ จะไม่ได้รับการพิจารณาใด ๆ สำหรับผู้ที่ส่งจดหมายแบบไม่ได้ลงทะเบียนนั้น หากเกิดการสูญหาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น )

           ผู้สนใจสามารถติอต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์  02-670-0200 ต่อ 326 หรือที่เว็บไซต์ http://www.taiwanembassy.org/th


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2555 อัปเดตล่าสุด 21 ธันวาคม 2554 เวลา 17:05:11 35,476 อ่าน
TOP