ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ป.ตรี ปี 2012-2013

ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2012/2013

          รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2012/2013 เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 3-4 ปี (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ แต่ละสาขา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศอาเซียนให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันผู้รับทุน แต่ต้องการให้นำความรู้กลับมาเพื่อพัฒนาประเทศของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา

 ลักษณะทุน

          ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NationalUniversity of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University:NTU) หรือที่มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU) ทั้งนี้นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1 ปี สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติทุน และเมื่อขณะกำลังศึกษาอยู่รัฐบาลสิงคโปร์อาจยุติการให้ทุนได้ถ้าหากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

 ทุนที่จะได้รับ

          1. ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พักตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาปีละ 4,300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (360 ดอลล่าร์สหรัฐ)

          2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

 คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข

          1. มีสัญชาติไทย

          2. กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่เกินปีที่ 1(ไม่รับผู้จบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ)

          3. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปัจจุบัน (อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา) 3.00 ขึ้นไป และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

          4. ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์

          5. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง

          6. ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2555)

          7. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้แก่

          7.1 ใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ พร้อมติดรูปถ่าย (ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด)

          7.2 ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งออกโดยสถานศึกษา)

          7.3 เรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาว 300-500 คำ

          7.4 ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

          7.5 ใบรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา

          ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรอง คลิกที่นี่

          7.6 สำเนาใบนำฝากโอนเงินเข้าบัญชีค่าสอบ (หากไม่แนบ ถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)

          7.7 ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง

 การสมัคร

          1. สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร

          - ดาวน์โหลดใบสมัครจากประกาศแนบท้าย
          - สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ
          - สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ถ.ศรีอยุธยา กทม.
          - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
          - สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

          2. สถานที่ส่งใบสมัคร

          2.1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งใบสมัครที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. อาคาร สพฐ. 5 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (โทร. 0 2281 4940)

          2.2 โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส่งใบสมัครที่ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (โทร. 0 2281 7070)

          2.3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งใบสมัครที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา เขตพญาไท กทม. 10400 (โทร. 0 2354 5615)

          2.4 โรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส่งใบสมัครที่สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300(โทร. 0 2281 5555 ต่อ 1318)

          2.5 สถานศึกษาอื่น ๆ นอกจากข้อ 2.1 - 2.4 ส่งใบสมัครไปที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. (โทร. 0 2281 6370 ต่อ 107-108)

          หมายเหตุ : ทุกหน่วยงานกรุณาวงเล็บมุมซอง "ทุนสิงคโปร์"

 กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก

          1. ส่งใบสมัครไปถึงหน่วยงานที่กำหนด ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 หากส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งแบบ EMS ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก

          2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันสอบข้อเขียน และสถานที่สอบวันที่ 10 มกราคม 2555 ทางเว็บไซด์ //www.bic.moe.go.th/

          3. วิชาสอบคัดเลือกผู้สมัคร : 

                    1. วิชาภาษาอังกฤษ

                    2. ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude test)

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2281 6370 ต่อ 107-108


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศระดับภูมิภาค


ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ป.ตรี ปี 2012-2013 โพสต์เมื่อ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 15:19:39 54 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ป.ตรี ปี 2012-2013 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP