คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          น้องหลายคนที่เป็นนักกีฬา หรือมีความถนัดทางด้านกีฬาเป็นพิเศษ อาจจะไม่รู้ว่าเมื่อเรียนจบแล้ว จะเรียนอะไรต่อดี? บางคนอาจไปเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือบางคนอาจผันตัวเองไปเรียนด้านอื่นเลย 

          หากน้อง ๆ ยังคิดไม่ออกว่าจะเรียนอะไรต่อดี วันนี้ กระปุกดอทคอม ขอแนะนำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้รู้จักกันค่ะ

 ประวัติความเป็นมา

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนามาจากภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกที่มุ่งเน้นการและให้ความสำคัญด้านพละศึกษาและสุขศึกษา ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นคณะ คือ คณะสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ  เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

          หลังจากนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องการนำเสนอแผนการจัดตั้งคณะให้สอดคล้องกับแนวคิดของมหาวิทยาลัย จึงเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จนกระทั่งปี 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอให้ตั้ง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อที่จะให้สามารถพัฒนาสาขาวิชานี้ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รวมทั้ง การบริหารคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 แผนการเรียน 

          ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

          - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Sport Science and Technology)

          - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ (Applied Health Science)

          - กลุ่มวิชาการโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา (Sport Coaching and Sport Psychology)

          - กลุ่มวิชานันทนาการศาสตร์และการจัดการกีฬา (Recreation Science and Sport Management)        

          ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

          - แขนงวิชาสรีรวิทยาการกีฬา (Sports Physiology)

          - แขนงวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ (Applied Health Science)

          - แขนงวิชาการโค้ชกีฬา (Sports Coaching)

          - แขนงวิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว (Management of Recreation Tourism)

          - แขนงวิชาการจัดการกีฬา (Sports Management)

          ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

          - แขนงวิชาวิทยาการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Science)

          - แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Sports Science and Technology)

          - แขนงวิชาวิทยาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ (Management and Administrative Science in Sports and Recreation)

 คุณสมบัติและรับสมัครเข้าเรียนต่อ 

          1. สอบผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 
          คะแนนที่ใช้ Gpax = 20% O-Net = 30% Gat = 20% Pat =2 30%

          2. โครงการพัฒนากีฬาชาติ

          โครงการพัฒนากีฬาชาติเป็นโครงการที่รับสมัครนิสิต ที่มีความสามารถ ทางด้านกีฬาระดับชาติ เข้าคัดเลือกและศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รวม 6 คณะ

          รับสมัครในเดือนกันยายนทางเว็บไซต์ โดยดาวน์โหลดใบสมัคร ในช่วงเปิดรับสมัครได้ที่

          - http://www.atc.chula.ac.th/

          - http://www.admissions.chula.ac.th/

          3. โครงการจุฬาฯ ชนบท

          โครงการจุฬาฯชนบท เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาที่มีฐานะยากจน และอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปในชนบทได้เข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจนจบหลักสูตรปกติ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rural.chula.ac.th/
 
          4. โครงการโดยวิธีรับตรง

 เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

          สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะตัดสินใจเรียนต่อคณะนี้ คงเกิดคำถามใหญ่ ๆ เลยว่า เรียนจบแล้วไปทำอะไร? ไปเป็นนักกีฬา หรือเปล่า จริง ๆ แล้ว การเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถประกอบอาชีพได้มากมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ

          1. โค้ชกีฬา

          น้องสามารถผันตัวเองไปเป็นโค้ชของนักกีฬาได้ เฉพาะการเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา จะต้องเรียนทั้งศาสตร์ เช่น สรีรวิทยา, ชีวกลศาสตร์ ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา โภชนาการทางการกีฬา ฯลฯ และ ศิลป์ เช่น จิตวิทยากีฬา เวชศาสตร์ทางการกีฬา (การฟื้นฟู บำบัด ร่างกายของนักกีฬาให้สมบูรณ์) ซึ่งความรู้เหล่านี้ จำเป็นมากสำหรับการเป็นโค้ชที่ดีในอนาคต เพราะจะทำให้เราเข้าใจว่า นักกีฬาต้องการอะไร ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงจะสามารถมุ่งมั่นสู่ความเป็นที่ 1 ได้

          2. นักวิชาการทางด้านกีฬา

          หากน้องๆคนใดที่ดูกีฬาอยู่บ่อย ๆ จะเห็นว่าการเล่นกีฬาชนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทีม หรือเดี่ยว จะไม่ได้มีแค่นักกีฬาและโค้ชเท่านั้น แต่มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ ช่วยเหลือโค้ช วางแผนการเล่น ช่วยโค้ชแก้แผนการเล่น ซึ่งบุคคลเบื้องหลังเหล่านี้ ไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่า โค้ชหรือนักกีฬาเองเลย

          3. ครูพละศึกษา

          หลาย ๆ คนอาจจะบอกว่า ครูพละศึกษา สามารถให้ใคร จบอะไรมาทำก็ได้ ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้น นักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลก หลายๆคนก็ได้ครูพละศึกษาช่วยแนะนำ ชี้แจง ว่ากีฬาประเภทไหนที่เหมาะกับรูปร่าง โภชนาการแบบไหน ที่เหมาะกับประเภทกีฬาที่อยู่ บางคนอาจจะได้ครูพละศึกษาช่วยติว ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้ผันตัวเข้าสู่วงการกีฬาอาชีพ และประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงระดับโลก 

           อย่าลืมนะคะ ว่าครูพละคือคนแรกๆที่เห็นแววของนักกีฬา และผลักดันนักกีฬาจนประสบความสำเร็จ

          จากนี้ น้องๆยังสามารถเป็น นักสรีรวิทยาการกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา นักเวชศาสตร์การกีฬา นักโภชนาการกีฬา ผู้แนะนำการออกกำลังกายในฟิตเนส

 ข้อมูลเพิ่มเติม

          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          ถนน พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
          โทรศัพท์: 02-218-1032โทรสาร: 02-2181019
          อีเมล: spscmail@chula.ac.th
          เว็บไซต์ : http://www.spsc.chula.ac.th/


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เมื่อ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 17:15:02 3,667 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP