x close

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์

คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  ม.ธรรมศาสตร์

          คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แรกเริ่มเดิมทีนั้นเป็นแผนกวิชาที่อยู่ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ แต่ต่อมาการศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนนั้นได้เจริญก้าวหน้าและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปีพ.ศ.2522 จึงได้ยกฐานะจากแผนกขึ้นมาเป็น คณะวารสารศาสตรและสื่อมวลชน จนถึงปัจจุบัน

          อย่างไรก็ตาม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะวิชาในแขนงวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศที่ไม่ได้มีชื่อว่า คณะนิเทศศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสมาคมวารสารศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วย

 สีประจำคณะ 

          สีม่วงเม็ดมะปราง

 หลักสูตรการศึกษา

           ระดับปริญญาตรี

          - ปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต ว.บ. (ภาคภาษาไทย)


          1. กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร
          2. กลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
          3. กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์
          4. กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์
          5. กลุ่มวิชาโฆษณา
          6. กลุ่มวิชาภาพยนตร์

          - ปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต (สื่อมวลชนศึกษา) ภาคภาษาอังกฤษ

           ระดับปริญญาโท

          - ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสื่อสารมวลชน) ว.ม.


          1. กลุ่มวิชาวิจัยสื่อสารมวลชน
          2. กลุ่มวิชานโยบายและการวางแผนการสื่อสาร
          3. กลุ่มวิชาสื่อสารพัฒนาการ 

          - ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการบริการสังคม) ว.ม.

          1. กลุ่มวิชาบริหารสื่อสารมวลชน
          2. กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน

           ระดับปริญญาเอก

          - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ว.ด. วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิต : ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)


 การรับสมัครระดับปริญญาบัณฑิต

           หลักสูตรปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต ว.บ. (ภาคภาษาไทย)

          คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก

          1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 

          2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิด

          4. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือนิสิตของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นในประเทศไทย

          การรับเข้าศึกษา

          ตามปฏิทินและขั้นตอนการคัดเลือกผ่านระบบแอดมินชั่นกลาง โดยมีค่าองค์ประกอบในการคัดเลือก ดังนี้

                    GPAX  20 %
                    O-NET 30  %
                    GAT 40 %
                    PAT 10 %

                    รวม 100 %

           หลักสูตรปริญญาวารสารศาสตรบัณฑิต (สื่อมวลชนศึกษา) ภาคภาษาอังกฤษ 

          คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก

          1. นักเรียนสัญชาติไทยที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในสายสามัญหรือเทียบเท่า

          - เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)ไม่น้อยกว่า  2.50 มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสมัครสอบ) ดังนี้

          SAT          กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ          1,100 คะแนน  

          TOEFL       กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ          500 คะแนน หรือ 61 คะแนนสำหรับ Internet Based Test (IBT)  หรือ 173 คะแนนสำหรับ Computer-Based Test  (CBT)

          IELTS        กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ          5.5 คะแนน

          TU-GET     กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ          500 คะแนน

          2. นักเรียนสัญชาติไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ

          - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ด้วยผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 2.50 

          - สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนสัญชาติไทย ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีใบเทียบวุฒิมัธยม ศึกษาตอนปลายจากกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง

          - มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสมัครสอบ) เหมือนข้อ 1

          3. นักเรียนต่างชาติทุกกรณี

          - เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองหรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนต่างประเทศ 

          - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียน เฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50

          - มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสมัครสอบ)  เหมือนข้อ 1 และข้อ 2

 ขั้นตอนการรับสมัคร

          1. ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) อาคารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้น 1  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ในวันและเวลาราชการ) หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.jc.tu.ac.th/bjm

          2. เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและชำระเงินค่าสมัครคนละ 1,000 บาท ได้ที่ โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต (ห้องโครงการ B.J.M.)  

          3. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนได้ โดยตรวจสอบผ่าน Internet ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm

          4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง Internet ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm และปิดประกาศหน้าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนศูนย์รังสิต

          5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง Internet ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm และปิดประกาศหน้าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนศูนย์รังสิต

          6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง Internet ที่ www.jc.tu.ac.th/bjm และปิดประกาศหน้าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนศูนย์รังสิต

 เส้นทางอาชีพ

           ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สามารถเข้าทำงานในกรมประชาสัมพันธ์ กรมวิเทศสหการ และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยราชการและองค์กรธุรกิจ ตลอดจนงานด้านหนังสือพิมพ์ หรือผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ รวมทั้งเป็นนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์ พิธีกร หรืออาจดำเนินงานธุรกิจของตนเองโดยอิสระ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

           คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
           99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง 
           อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

           เบอร์โทรศัพท์ : 0-2696-6215
           โทรสาร : 0-2696-6218
           email : jc.thammasat@gmail.com


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ อัปเดตล่าสุด 13 ธันวาคม 2554 เวลา 18:39:12 6,948 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP