x close

แนะนำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลแนะนำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

           คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2500 ตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเป็นการเปิดสอนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดอันดับให้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะเทคนิคการแพทย์ อันดับ 1 ของประเทศไทย อนึ่ง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้าน เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อประยุกต์ใช้สู่สังคมได้

           ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตรและระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยทุกปีจะมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับปริญญาตรีรวมทั้ง 2 หลักสูตร ประมาณปีละ 200 คน ระดับปริญญาโทรวมทั้งสอง 2 หลักสูตรประมาณปีละ 25 คน

หลักสูตรการศึกษา

            คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

            - สาขาเทคนิคการแพทย์   (จำนวนที่รับเข้าศึกษา 100-130 คน/ปีการศึกษา)
            - สาขารังสีเทคนิค           (จำนวนที่รับเข้าศึกษา 60-80 คน/ปีการศึกษา)

            คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

            - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายวิทยาศาสตร์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

            - ผู้เข้าศึกษาต้องสอบผ่านการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย (และการตรวจตาบอดสีสำหรับสาขาเทคนิคการแพทย์)

            ระยะเวลาการศึกษา 

            - ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษา (8 ภาคการศึกษา) และอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา (16 ภาคการศึกษา)

            ค่าใช้จ่ายในการเรียน 

            - ตลอดหลักสูตรประมาณ 80,000 บาทต่อคน (ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม)

            ทุนการศึกษา

            คณะเทคนิคการแพทย์มีการจัดสรรทุนการศึกษาหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมการศึกษาอย่างเต็มที่ให้กับนักศึกษาทุกระดับปริญญา 

            ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 

            - ทุนการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ (ประมาณ 60 ทุน/ปี) 
            - ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล (ประมาณ 30 ทุน/ปี) 
            - ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค (ประมาณ 10 ทุน/ปี) จากภาครัฐและเอกชน

            วิชาที่เรียนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1 และ 2 เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยสาขาเทคนิคการแพทย์เน้นด้าน เคมี และชีววิทยา ขณะที่สาขารังสีเทคนิค เน้นด้านฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 และ 4 เรียนวิชาชีพเฉพาะสาขา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกงานในสถานที่ประกอบการจริง และการเรียนแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมถึงมีการทำภาคนิพนธ์ซึ่งเป็นงานวิจัยระดับปริญญาตรีวิชาชีพเฉพาะสาขาเทคนิคการแพทย์เป็นการเรียนทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจวินิจฉัยโรค ป้องกัน และติดตามผลการรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งการเรียนมีสาระครอบคลุมองค์ความรู้  4 สาขาหลัก ได้แก่ เคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก และปรสิตวิทยา

            ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)วิชาชีพเฉพาะสาขารังสีเทคนิคเป็นการเรียนเกี่ยวกับการใช้รังสี  เพื่อเป็นแนวทางในการวินิจฉัยโรค และการรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งการเรียนมีสาระครอบคลุมองค์ความรู้  3 สาขาหลัก ได้แก่ รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)  

            การสมัครเข้าศึกษา

            การสมัครเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรีมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้

            - ระบบมหิดลโควตา

            อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://www.mahidol.ac.th/quota2012/

            - ระบบแอดมิชชันกลาง

            อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://www.mahidol.ac.th/quota2012/4.html

            - ระบบรับตรงของคณะ/วิทยาลัย

            อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://www.mahidol.ac.th/quota2012/5.html


2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

            - สาขาเทคนิคการแพทย์
              จำนวนที่รับเข้าศึกษา 10-20 คน/ปีการศึกษา

            - สาขารังสีเทคนิค
              จำนวนที่รับเข้าศึกษา  5  คน/ปีการศึกษา

            คุณสมบัติการสมัครเข้าศึกษา

            1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญา ตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  
            2.  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.50 
  
            3.  มีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์

            - แบบ 1 (ทำวิจัยและศึกษารายวิชาตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา)
              จำนวนที่รับเข้าศึกษา 1-3 คน/ปีการศึกษา
            - แบบ 2 (ศึกษาวิชาบังคับ วิชาเลือกและทำวิจัย)
              จำนวนที่รับเข้าศึกษา  5-10  คน/ปีการศึกษา

            คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

            - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจาก สถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง ด้วยคะแนนเกียรตินิยม หรือ 

            - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5 

            - สอบผ่านภาษาอังกฤษโดยมีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป 

            - ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้า ศึกษาตามดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


4. หลักสูตรฝึกอบรม หลังปริญญาเอก         

5. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นระดับชาติและนานาชาติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แนะนำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อัปเดตล่าสุด 12 ตุลาคม 2554 เวลา 18:26:39 83,348 อ่าน
TOP