แนะนำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แนะนำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2546 ตามมติอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ ตามการมอบหมายของ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้น โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นสากลด้วยภาษา วัฒนธรรม และงานวิจัยคุณภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนไปประกอบอาชีพได้จริง

          ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และรายวิชาศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการอบรมให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ  ตลอดจนเปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษา ศูนย์การแปล และวารสารทางวิชาการสองชื่อคือ SLLT (Studies in Language and Language Teaching) และ The Journal ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นตรงต่อคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรการศึกษา

           คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังนี้

           หลักสูตรปริญญาตรี

           1. ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
           
           2. ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
               
           หลักสูตรปริญญาโท
               
           1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

การสมัครเข้าศึกษา

           ระดับปริญญาตรี

           การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการเองแบบระบบโควตา และการคัดเลือกผ่าน สกอ. (Admission กลาง)

           ระดับปริญญาโท

           คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

           1. ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย โดยมีค่าเฉลี่ยผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.70

           2. ต้องมีผลสอบผ่านข้อสอบวัดความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ เรียงความภาษาอังกฤษ และความถนัดทั่วไป

           3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยทางหลักสูตรฯ สามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อได้ประมาณปีละ 10 – 15 คน

           การสมัครสอบ

           การรับสมัครคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล หลักสูตรปริญญาโท จะเปิดให้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปีละสองครั้ง ในราวต้นเดือน ตุลาคม และ กุมภาพันธ์ โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยผู้สมัครต้องดำเนินการดังนี้

           1. ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th/

           2. ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัคร กรอกใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และส่งข้อมูลโดยระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องชำระค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ทาง Internet สาขาวิชาละ 500 บาท

           3. ผู้สมัครนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตไปชำระเงินตามธนาคารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ แต่หากชำระเงินผ่านบัตรเครดิตให้ดำเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ โดยที่ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดภายในวันที่  20 พฤศจิกายน 2554 หากพ้นกำหนดการนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา

           4. เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสถานะการรับสมัครทาง Internet ที่ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th/ และจะจัดส่งบัตรประจำตัวสอบไปยังผู้สมัคร

สถานที่ติดต่อ

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-2441-4406
เว็บไซต์ www.la.mahidol.ac.thอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาัลัยมหิดล

         
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แนะนำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์เมื่อ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 16:46:33 3,045 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP