x close

โครงการค่ายพยาบาลในฝันครั้งที่ 4 Born to be a nurse
โครงการค่ายพยาบาลในฝันครั้งที่ 4 (Born to be a nurse)

          สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Born to be a nurse หรือ "ค่ายพยาบาลในฝัน" สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 เป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิชาชีพที่ถูกต้องเป็นการเชิดชูวิชาชีพพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมยิ่งขึ้นและเพื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักในสังคมต่อไป

กำหนดการ

          รับสมัคร >> วันจันทร์ที่ 26 กันยายน – วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2554

          ประกาศผล >> วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554

          ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม >> วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554

          ค่ายพยาบาลในฝันครั้งที่ 4 >> วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน2554

คุณสมบัติผู้สมัคร

          1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขต8 จังภาคเหนือประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน (เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ร่วมโครงการ)

          2. ไม่มีปัญหาในการเดินทาง กล่าวคือ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนอื่นๆนอกจากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ถ้าสามารถเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครอง จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก

          3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

          1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้) โดยติดรูปถ่าย 1 รูป ในใบสมัคร ส่วนรูปถ่ายอีก 1 รูปให้แนบมาพร้อมกับใบสมัคร

          2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 1 แผ่น

          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น

          หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง ด้วยลายมือตัวบรรจงอ่านง่าย ทั้งนี้หากพบว่า เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม

การรับสมัคร

          1. ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใบสมัครและค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดลงทะเบียนในวันที่มีกิจกรรม เป็นจำนวนเงิน 100 บาท 

          2. ผู้สมัครทุกคนจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมกับหลักฐานทั้งหมดตามที่ระบุข้างต้นทางไปรษณีย์ ภายในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2554 โดยถือตราประทับไปรษณียากรเป็นสำคัญจ่าหน้าซองดังนี้

          สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
          ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง 
          จังหวัดเชียงใหม่ 50200
          (โครงการ ค่ายพยาบาลในฝันครั้งที่ 4 )


เกณฑ์การพิจารณา

          1. พิจารณาจากการตอบคำถาม

          2. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ

          3. สำหรับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆที่นอกเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ถ้าผู้ปกครองสามารถมาส่งและรับกลับได้ เราจะพิจารณาก่อน

การประกาศผล

          คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 โดยวิธีดังนี้

          1. ทางเว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.nurse.cmu.ac.th/
หมายเหตุ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

          2. สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 50 คน ถ้ามีผู้สละสิทธิ์เราจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้ลำดับถัดไปมาร่วมกิจกรรมแทน

การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม

          วิธีการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม (วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554)

          1. ให้นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมยืนยันความประสงค์ทาง email address ได้ที่ konwipha_phimchaiyaphum@yahoo.com  หรือ โทรศัพท์มายืนยันกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ น.ส.กรวิภา พิมพ์ชัยภูมิ (พี่แนน) เบอร์โทร 08 3765 9172 นายพลาธิป สารข้าวคำ (พี่ไนท์)  เบอร์โทร 08 1025 7533 (ในเวลา 17.00 น. - 22.00 น. เท่านั้นนะคะ) 

          2. ส่งใบตอบรับพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง(ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อชื่อกำกับด้วย) มาภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

          หมายเหตุ* น้องๆ จะต้องทำการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 ขั้นตอน

ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม

          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 บาท โดย ชำระเงิน ณ จุดลงทะเบียนในวันที่มีการจัดกิจกรรม

วันและสถานที่จัดกิจกรรม 

          วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน2554 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

          รายละเอียดเพิ่มเติมชมได้ทางเว็บไซต์ http://www.nurse.cmu.ac.th/  หรือติดต่อที่สอบถามข้อมูลได้ที่ กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

          - น.ส.กรวิภา พิมพ์ชัยภูมิ (พี่แนน) เบอร์โทร 08 3765 9172 หรือ นายพลาธิป สารข้าวคำ (พี่ไนท์) เบอร์โทร 08 1025 7533 ในเวลา 17.00 น. - 22.00 น. จันทร์ – ศุกร์ และ 13.00 – 22.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ )หรือ 

          - อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์เบญจมาศ สุขสถิตย์ เบอร์โทร 08 7045 0552 และ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ นายอภิชน สมมิตร เบอร์โทร 0 5394 5029


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการค่ายพยาบาลในฝันครั้งที่ 4 Born to be a nurse อัปเดตล่าสุด 3 ตุลาคม 2554 เวลา 16:26:35 322 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP