ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55


        เข้าสู่ประกาศกันไปแล้วค่ะ สำหรับโครงการรับตรง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555 น้องที่ลุ้นผลอย่างใจจดใจจ่อ คงไม่ต้องลุ้นกันต่อไปแล้ว เพราะทางกระปุกได้นำลิงค์ตรวจผลการสมัครมาไว้ข้างแล่างนี้แล้วค่ะคณะ/วิทยาลัย/สำนัก
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง
รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ รายละเอียด

     


        สำหรับน้อง ๆ คนใดที่มีรายชื่อ กระปุกดอทคอมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมติดตามรายละเอียดทั้งวันสัมภาษณ์ เอกสารที่ใช้ รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่กระปุกดอทคอม หรือ ผ่านทางเว็บไซต์รับตรงของทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เลยค่ะ


        แต่หากน้อง ๆ คนใดไม่สมหวัง ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะ ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ที่ยังเปิดรับน้อง ๆ ให้เข้าไปเรียนอยู่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับตรง 55 ม.สารคาม เปิดรับสมัครแล้ว          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555

          โควตารับตรงทั่วประเทศ (การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

          1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ

          2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด 

          3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด

          4. ต้องมีคะแนนมาตรฐานGAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนดโดยมหาวิทยาลัย จะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555(สอบเดือนตุลาคม 2554)

          โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา (การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา)

          1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ

          2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00

          3. ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งจะต้องเป็นชนิดที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย 

          โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (การคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษา ที่มีความสามารถดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม)

          1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ

          2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

          3. ต้องมีประวัติการเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

               3.1 ประเภทดนตรีพื้นเมือง
               3.2 ประเภทนาฏศิลป์พื้นเมือง
               3.3 ประเภทขับร้องหมอลำ, ลูกทุ่งหมอลำ
               3.4 ประเภทศิลปะ หรือศิลปหัตถกรรม
               3.5 ประเภทดนตรีสากล

 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ

         
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

          ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักผลการเรียน 4 ภาคเรียน และค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จำนวน 3 องค์ประกอบ คิดเป็น 100% ประกอบด้วย

          องค์ประกอบที่ 1  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 10 %

          องค์ประกอบที่ 2  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 20 %

          องค์ประกอบที่ 3  ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555(สอบเดือนตุลาคม 2554) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 70 % 

          ยกเว้น คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ สาขาวิชา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ ใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ดังนี้

          องค์ประกอบที่ 1  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 20 % 

          องค์ประกอบที่ 2  ค่าน้ำหนักผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 30 %

          องค์ประกอบที่ 3  ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบเดือนตุลาคม 2554) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 50 %

          หมายเหตุ   

          1. โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ตามสาขาวิชากำหนด

          2. ผู้สมัครเข้าศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการในกลุ่มนักศึกษา ปวช./กศน. โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ

          ส่วนที่ 2  การสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของคณะ /วิทยาลัย /สาขาวิชา

 ปฏิทินการดำเนินงาน
 


          1 สิงหาคม - 5 กันยายน 2554 

          - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ //www.msu.ac.th/  หรือ //www.acad.msu.ac.th/ 

          14 - 17 พฤศจิกายน 2554 

          - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์    //www.msu.ac.th/ หรือ //www.acad.msu.ac.th/ ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้

          23 พฤศจิกายน 2554  

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ //www.msu.ac.th/ หรือ //www.acad.msu.ac.th/ 

          26 พฤศจิกายน 2554  

          - ทดสอบความสามารถด้านกีฬา 
 
          27 พฤศจิกายน 2554  

          - ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 

          30 พฤศจิกายน 2554  

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์    //www.msu.ac.th/ หรือ //www.acad.msu.ac.th/  

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลป  วัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2555

          6 ธันวาคม 2554 

          - สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ 
 
          15 ธันวาคม 2554 

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ //www.msu.ac.th/  หรือ //www.acad.msu.ac.th/ 

          หมายเหตุ  ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


 สถานที่ติดต่อ : 

          กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
          อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2 
          ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย 
          จังหวัดมหาสารคาม 44150 

          หมายเลขโทรศัทพ์ : 0-4375-4377 
          อัตโนมัติ : 0-4375-4333 ต่อ 1322, 1329, 1354 
          หมายเลขโทรสาร  : 0-4375-4377 
          เว็บไซต์ : //www.acad.msu.ac.th/

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  
มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55 โพสต์เมื่อ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 17:32:45 499 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มมส 55 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP