รับตรงม.ขอนแก่นปี2555 เปิดรับสมัครแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.3) ของโรงเรียนต่างๆ ที่ง 20 จังหวัด ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธรการรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


จำนวนรับเข้าศึกษา

           มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับคัดเลือก โดยวิธีรับตรง ประมาณ 50-75% ของจำนวนรับเข้าทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 4712 คน

องค์ประกอบในการคัดเลือกฯฯ

 องค์ประกอบในการคัดเลือก  ปีการศึกษา 2555
 สัดส่วนการรับระหว่าง รับตรง : Admission    75:25%
 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษา  5%
 ผลการสอบวิชาหลัก (มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง)   เปลี่ยนเป็น 55-85%
 ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)  เปลี่ยนเป็น 10%
 ผลการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)  0-30%

ปฏิทินการรับสมัครปีการศึกษา 2555

          วันจันทร์ที่ 1 ถึง จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554

          นักเรียนสมัครสอบข้อเขียนวิชาหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website //reg2.kku.ac.th/) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ และดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบ และศูนย์สอบ(ถ้าประสงค์) 

          วันอังคารที่ 16 ถึงศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 

          - ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ยกเว้นข้อมูลรายวิชาสอบและศูนย์สอบ)
          - โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบข้อเขียนฯ โดยวิธีรับตรง ประจำปี การศึกษา 2555 

          วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 

          วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครสอบข้อเขียน เพื่อสมัครเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ผ่านธนาคาร และ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ 

          วันพุธที่ 28 กันยายน 2554 

          ประกาศแผนผังที่นั่งสอบทาง ทาง Website //www.kku.ac.th/ , //reg2.kku.ac.th/) และผู้สมัครตรวจสอบแผนผังที่นั่งสอบพร้อมกับพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 

          วันเสาร์ที่ 8 ถึง อังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 

          ดำเนินการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

          วันเสาร์ที่ 29 ถึง จันทร์ที่ ตุลาคม 2554  

          สอบข้อเขียน (วิชาหลัก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          วันเสาร์ที่ 5 ถึง อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 

          - สอบภาคปฏิบัติวิชาดนตรีไทย วิชาดนตรีสากล และวิชาดนตรีการแสดงพื้นเมือง ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี)

          - สอบวิชาวาดเส้น และองค์ประกอบศิลป์ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม ประติมากรรม)

          - สอบวิชาความถนัดทางนิเทศศิลป์ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์)

          - ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษา)

          - สอบวิชาความรู้ความถนัดทางศิลป์ ที่คณะศึกษาศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครคณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (โปรดตรวจสอบวัน และเวลาสอบ ในตารางสอบคัดเลือกฯ) 

          วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 

          ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาหลัก และวิชาภาคปฏิบัติ/ความถนัด (รายบุคคล) ผ่าน Website //reg2.kku.ac.th/, //www.kku.ac.th/ 

          วันอังคารที่ 22 ถึง พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 

          นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ทาง Website //reg2.kku.ac.th/) และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ 

          วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 

          วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทย 

          วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย(ทาง Website //www.kku.ac.th/

          วันพฤหัสฯที่ 5 ถึง ศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 

          สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์) 

          วันเสาร์ที่ 7 ถึง อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 

          สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์) 

          วันพุธที่ 11 มกราคม 2555 

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website //www.kku.ac.th/ 

          วันพฤหัสฯที่ 12 ถึง พุธที่ 18 มกราคม 2555 

          ผู้สอบได้รายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดทาง Website //www.kku.ac.th/ 

          วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 

          วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 55 

          มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษา ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในระบบ Admission และระบบรับตรงกลาง 


          หมายเหตุ ปฏิทินการสอบคัดเลือก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

          มีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043-202660, 043-202661 , 043-202428 , 043-203200 หรือโทร .043- 202222-9 ต่อ 42187

 


รับตรงม.ขอนแก่นปี2555 เปิดรับสมัครแล้ว โพสต์เมื่อ 4 สิงหาคม 2554 เวลา 18:23:21 78 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับตรงม.ขอนแก่นปี2555 เปิดรับสมัครแล้ว ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP