x close

เปิด 25 อันดับ มหาวิทยาลัย จ่ายหนี้ กยศ. ตามนัด

          กยศ. หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เผยรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก
ชำระหนี้ กยศ.

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้มีการจัดอันดับข้อมูลสถิติการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน โดยพบว่ามหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตราการชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด ซึ่งครองแชมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว ในส่วนรายละเอียดลำดับรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก ดังนี้

25 สถาบัน ที่ชำระหนี้ กยศ. ได้ดีที่สุดในประเทศ

 1. มหาวิทยาลัยพะเยา
 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 8. มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 15. มหาวิทยาลัยบูรพา
 16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 18. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 19. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 21. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 22. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 23. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 25. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          ทั้งนี้ ปัจจุบัน กยศ. ได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6.5 ล้านราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 734,127 ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 1,138,102 ราย ผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,819,051 ราย ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,548,923 ราย และผู้กู้ยืมเสียชีวิต/ทุพพลภาพ 71,518 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)

บทความที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิด 25 อันดับ มหาวิทยาลัย จ่ายหนี้ กยศ. ตามนัด อัปเดตล่าสุด 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:20:29 3,455 อ่าน
TOP