x close

เช็ก คุณสมบัติผู้กู้ กยศ. 2567 เงื่อนไขมีอะไร ใครกู้ได้บ้าง ?

          เปิดคุณสมบัติผู้กู้ กยศ. 2567 ใครกู้ได้บ้าง รายได้ต่อครอบครัวต้องไม่เกินเท่าไร และเตรียมเอกสารการยื่นคำขอกู้อย่างไร พร้อมดูขั้นตอนการกู้ยืมระบบ DSL เช็กเลย
กู้เงิน

          เรื่องเงิน ๆ ทองๆ ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่มีมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะด้านการศึกษา แน่นอนว่ายังคงมีน้อง ๆ หลายคนที่อยากเรียนต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้กู้ยืมเงินในดอกเบี้ยที่ต่ำ โดยตอนนี้หลายสถาบันใกล้จะเปิดเทอมแล้ว ใครที่กำลังวางแผนจะกู้ยืมเงิน กยศ. มาเช็กคุณสมบัติเบื้องต้นกันได้เลย

กู้ กยศ. 2567 

คุณสมบัติผู้กู้ กยศ. 2567

          กองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา หรือ กยศ. ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

          1. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

          - รายได้ครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

          - ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญาตรี และปริญญาตรี

          - อายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงิน เมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

          - มีการทำประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ

 

          2. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

          - กู้ยืมค่าเล่าเรียน ไม่จำกัดรายได้ของครอบครัว 

          - กู้ยืมเงินค่าครองชีพ รายได้ของครอบครัวต้องไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

          - ระดับการศึกษา ปวส. อนุปริญญาตรี ปริญญาตรี

          - อายุไม่เกิน 30 ปี ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้

          - ทำประโยชน์ต่อสังคม และสาธารณะ

 

          สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้ กยศ. อื่น ๆ มีดังนี้

          - มีสัญชาติไทย

          - ศึกษาในสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกัน

          - มีผลการเรียนดี

          - มีความประพฤติดี

          - ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน

          - ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงาน และรับเงินเดือน หรือค่าจ้างในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ในลักษณะเต็มเวลา

          - ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

          - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

          - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุนเว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

 

          ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดชำระหนี้ และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือชำระหนี้ตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว

เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          - ผู้กู้ยืม

          - บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง

          - คู่สมรส (ถ้ามี)

 

          2. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ดาวน์โหลดได้จากระบบ DSL หรือเว็บไซต์ กยศ.)

          - ผู้กู้ยืม

          - บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง

          - คู่สมรส (ถ้ามี)

 

          3. เอกสารการรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืม แบ่งเป็น 2 กรณี

          3.1 กรณีมีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน3.2 กรณีไม่มีรายได้ประจำ หรือ ไม่มีรายได้ ใช้หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม ตามแบบฟอร์ม กยศ. 102 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการจากหน่วยงานที่ผู้รับรองรายได้สังกัดอยู่ โดยเจ้าของบัตร ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น

การดำเนินงานระบบจัดการการให้กู้ยืมแบบดิจิทัล

          1. การเตรียมการให้กู้ยืมเงิน (เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของสถานศึกษา)

 

          2. การรายงานสถานภาพการศึกษา

          - รายงานโดยสถานศึกษา (เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของสถานศึกษา)

          - รายงานโดยผู้กู้ยืมเงิน

 

          3. การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติคำขอกู้ยืมเงิน

          - นักเรียน / นักศึกษา ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

          - สถานศึกษาตรวจสอบคำขอกู้ยืมเงิน

          - ระบบหรือกองทุนอนุมัติคำขอกู้ยืมเงิน

 

          4. การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน

          - ผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

          - การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน

 

          5. การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน

          - สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามที่ลงทะเบียนจริง

          - ผู้กู้ยืมเงินยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

 

          6. การลงนามกับตัวแทน (สถานศึกษา) 

         - การลงนามสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมแบบกระดาษ สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร หรือสาขาวิชา

          - การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมแบบกระดาษ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี

 

          7. การคืนเงินโดยผู้กู้ยืมเงิน

          - กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน

          - กรณียกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน (แล้วแต่กรณี)

 

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูคู่มือเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้กู้ กยศ. แบบละเอียดได้ทั้งหมด ที่นี่  www.studentloan.or.th

บทความที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็ก คุณสมบัติผู้กู้ กยศ. 2567 เงื่อนไขมีอะไร ใครกู้ได้บ้าง ? โพสต์เมื่อ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 18:36:20 4,619 อ่าน
TOP