x close

สถิติ TCAS แอดมิชชัน พบสาขายอดนิยมอันดับ 1 ที่คนสมัครมากที่สุด ไม่ใช่แพทย์-วิศวะ


          เปิดสถิติ TCAS แอดมิชชันรอบ 3 พบมหาวิทยาลัยที่เปิดรับมากที่สุดคือ ม.เกษตร - ศิลปากร, จุฬาฯ ในขณะที่สาขาที่คนแห่สมัครมากที่สุดนั้น ไม่ใช่แพทย์ - วิศวะ สาขายอดฮิตในอดีต

สถิติ TCAS

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์รัฐบาลไทย น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวง อว. มีนโยบายสำหรับ การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบการรับสมัครสอบกลาง  หรือ TCAS ปี 2567 และให้นักเรียนสามารถเลือกคณะ 1 - 10 อันดับได้ฟรี ซึ่งในการรับสมัครระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2567 ปรากฏว่ามีผู้สมัครให้ความสนใจสมัคร TCAS รอบที่ 3 จำนวนมากถึง 132,004 คน ในขณะที่ ผู้สมัครมีการสมัครเลือกคณะมากกว่า 1.17 ล้านสาขา หรือผู้สมัครสอบเลือก 8.87 อันดับต่อคนโดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่ 7.74 อันดับต่อคน โดยมีสถิติต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

จํานวนผู้สมัครแยกตามกลุ่มสาขา


          อันดับ 1 นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 294,196 รายการ จำนวนคนที่เลือก 3,041 คน

          อันดับ 2 สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 226,111 รายการ จำนวนคนที่เลือก 2,418 คน

          อันดับ 3 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ 193,668 รายการ จำนวนคนที่เลือก 2,937 คน

          อันดับ 4 วิศวกรรมศาสตร์ 95,328 รายการ จำนวนคนที่เลือก 2,942 คน

          อันดับ 5 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 90,699 รายการ จำนวนคนที่เลือก 3,746 คน

          อันดับ 6 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา 84,349 รายการ จำนวนคนที่เลือก 3,994 คน

          อันดับ 7 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 35,643 รายการ จำนวนคนที่เลือก 4,576 คน

          อันดับ 8 เภสัชศาสตร์ 33,958 รายการ จำนวนคนที่เลือก 4,753 คน

          อันดับ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศ 31,337 รายการ จำนวนคนที่เลือก 5,917 คน

          อันดับ 10 เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 19,000 รายการ จำนวนคนที่เลือก 97,680 คน

          อันดับ 11 แพทยศาสตร์ 16,863 รายการ

          อันดับ 12 สัตวแพทยศาสตร์ 16,586 รายการ

          อันดับ 13 วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบ พัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 13,426 รายการ

          อันดับ 14 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10,873 รายการ อันดับ 15 ทันตแพทยศาสตร์ 9,222 รายการ

สาขาที่มีจำนวนการสมัครมากที่สุด 10 อันดับแรก


          อันดับ 1 ได้แก่ พยาบาลศาสตร์ 65,547 รายการ

          อันดับ 2 บริหารธุรกิจ 44,354 รายการ

          อันดับ 3 การบัญชี 43,941 รายการ

          อันดับ 4 นิติศาสตร์ 42,069 รายการ

          อันดับ 5 ภาษาอังกฤษ 37,922 รายการ

          อันดับ 6 เศรษฐศาสตร์ 34,667 รายการ

          อันดับ 7 รัฐศาสตร์ 34,601 รายการ

          อันดับ 8 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 30,521 รายการ

          อันดับ 9 สาธารณสุข 27,687 รายการ

          อันดับ 10 เทคนิคการแพทย์ 26,032 รายการ

มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนเปิดรับสมัครมากที่สุด


          อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7,126 รายการ

          อันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 6,542 รายการ

          อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6,322 รายการ

          อันดับ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6,112 รายการ

          อันดับ 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,153 รายการ

          อันดับ 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,960 รายการ

          อันดับ 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4,895 รายการ

          อันดับ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4,553 รายการ

          อันดับ 9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4,523 รายการ

          อันดับ 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 4,027 รายการเรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถิติ TCAS แอดมิชชัน พบสาขายอดนิยมอันดับ 1 ที่คนสมัครมากที่สุด ไม่ใช่แพทย์-วิศวะ อัปเดตล่าสุด 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:18:57 82,200 อ่าน
TOP