คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดำเนินการการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

           ในขณะที่ประเทศไทยเห็นความสำคัญของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาใช้ ประโยชน์มาก ขึ้นจึงมี ความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ก้าวตามทัน เทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมกับ สามารถประยุกต์ศาสตร์ แขนงดังกล่าวไป ใช้งาน ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร อันมีเป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิต ทุกระดับปริญญาให้มี ภูมิปัญญาสูง ีความคิดสร้างสรรค์ยึดมั่นในคุณธรรม เพรียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณและจิตสำนึก ในความรับ ผิดชอบต่อสังคมจึง เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งหวัง การผลิต บัณฑิต ในสาขาวิชาที่สามารถ ประยุกต์ความรู้และมีทักษะเพื่อเป็น บุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของ องค์กร และเป็น ที่ต้องการของตลาดแรงงานจึงมีแนวคิดที่จะผลิตบัณฑิตโดย อยู่ บนพื้นฐานของการนำศักยภาพที่มีอยู่ ของ มหาวิทยาลัยมาประยุกต์ โดยเฉพาะศักยภาพด้านศิลปะที่จัดอยู่ ในระดับแถวหน้า ของมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย

           มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้พัฒนาโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งรับผิดชอบการ จัดการเรียนการ สอนขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความ สำคัญทางเศรษฐกิจจังหวัดหนึ่งใน ภูมิภาคตะวันตกของประเทศ อันจะทำ ให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจำนวนหนึ่ง สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน พัฒนาความเจริญให้กับ ชุมชน ท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนความ ก้าวหน้าทางธุรกิจได้ โดยในเริ่มดำเนินการสอน

           ในภาคการศึกษาต้นมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2546 ใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการออกแบบ และได้กำหนดแผนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป อีกหลายสาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ และสาขาวิชาภาพนิ่ง

หลักสูตรการศึกษา

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอนระดับปริญญาตรี ใน 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

          ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ


          - กลุ่มวิชาการออกแบบเกมส์
          - กลุ่มวิชาการออกแบบแอนนิเมชัน
          - กลุ่มวิชาการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

           สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

          - กลุ่มวิชาการโฆษณา
          - กลุ่มวิชาการลูกค้าสัมพันธ์
          - กลุ่มวิชาวารสารและหนังสือพิมพ์
          - กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์
          - กลุ่มวิชาภาพยนตร์

วิชาที่ใช้ในการสอบเข้าเรียนต่อ

1. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

          - GAT วิชา  65  ความถนัดทั่วไป
          - PAT วิชา  71  PAT 1     ความถนัดคณิตศาสตร์               
          - PAT วิชา  72  PAT 2     ความถนัดวิทยาศาสตร์        

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

          - GAT  วิชา  65  ความถนัดทั่วไป
          - PAT  วิชา  71  PAT 1     ความถนัดคณิตศาสตร์               
          - PAT  วิชา  72  PAT 2     ความถนัดวิทยาศาสตร์      

3. สาขานิเทศศาสตร์ 

          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานวิทยาศาสตร์) 

          - GAT  วิชา  65  ความถนัดทั่วไป
          - PAT  วิชา  71  PAT 1     ความถนัดคณิตศาสตร์       

          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1)

          - GAT  วิชา  65  ความถนัดทั่วไป

          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส)

          - GAT  วิชา  65  ความถนัดทั่วไป
          - PAT  วิชา  77  PAT 7.1  ความถนัดภาษาฝรั่งเศส

          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน) 

          - GAT  วิชา  65  ความถนัดทั่วไป
          - PAT  วิชา  78  PAT 7.2  ความถนัดภาษาเยอรมัน      

          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น) 

          - GAT  วิชา  65  ความถนัดทั่วไป
          - PAT  วิชา  79  PAT 7.3  ความถนัดภาษาญี่ปุ่น                   

          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาจีน) 

          - GAT  วิชา  65  ความถนัดทั่วไป
          - PAT  วิชา  80  PAT 7.4  ความถนัดภาษาจีน

          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ) 

          - GAT  วิชา  65  ความถนัดทั่วไป
          - PAT  วิชา  81  PAT 7.5  ความถนัดภาษาอาหรับ            
 
          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2) (เลือกสอบวิชาภาษาบาลี) 

          - GAT  วิชา  65  ความถนัดทั่วไป
          - PAT  วิชา  82  PAT 7.6  ความถนัดภาษาบาลี

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อ 1 ภาคการศึกษา

          สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ รวม 38,100 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

          - ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายต่อ 1 ภาคการศึกษา = 35,000 บาท 
          - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (บริการสุขภาพ บำรุงห้องสมุด กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ ) = 3,100 บาท 


          สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รวม 33,100 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

          - ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายต่อ 1 ภาคการศึกษา = 30,000 บาท 
          - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (บริการสุขภาพ บำรุงห้องสมุด กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ ) = 3,100 บาท 

          สาขานิเทศศาสตร์ รวม 28,100 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

          - ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายต่อ 1 ภาคการศึกษา = 25,000 บาท 
          - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (บริการสุขภาพ บำรุงห้องสมุด กิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ) = 3,100 บาท 
                   
สถานที่ติดต่อ

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
          วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี
          ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
          โทร 0-3259-4033 โทรสาร 0-03259-4033
          เว็บไซต์  http://www.ict.su.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร โพสต์เมื่อ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 16:07:05 5,459 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP