คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับ 10 ของมหาวิทยาลัย และเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับ 9 ในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 1 ในหลายคณะที่ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนของมหาวิทยาลัยที่จะผลิตบัณฑิตในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2532 โดยเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2533 มี 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ และ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ในการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ อีกด้วย คณะฯยังได้รับความช่วยเหลือจาก JICA ทำให้มีความร่วมมือเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งของญี่ปุ่น เช่น SAITAMA University

หลักสูตรการศึกษา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  มีรายละเอียดต่อไปนี้ระดับปริญญาตรี 

          ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

          * สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          * สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

          ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

          * สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

          ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

          * สาขาวิศวกรรมโยธา

          ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

          * สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

          ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

          * สาขาวิศวกรรมเคมี

          โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Thammasat English Programme of Engineering (TEPE)

          * สาขาวิศวกรรมเคมี
          * สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
          * สาขาวิศวกรรมโยธา
          * สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          * สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

          โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน : Twinning Engineering Programmes(TEP)

          โปรแกรมธรรมศาสตร์-น้อตติ้งแฮม (TU-NU) 

          * สาขาวิศวกรรมเคมี 
          * สาขาวิศวกรรมโยธา
          * สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          * สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์
          * สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
          * สาขาวิศกรรมเครื่องกล

          โปรแกรมธรรมศาสตร์-นิวเซาท์เวลล์ (TU-UNSW) 

          * สาขาวิศวกรรมเคมี
          * สาขาวิศวกรรมโยธา
          * สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          * สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
          * สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญาโท

          ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

          * สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

          ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

          * สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
          * สาขาวิชาการพัฒนางานอุตสาหกรรม

          ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

          * สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
          * สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม
          * สาขาวิศวกรรมขนส่งและสารสนเทศ

          ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

          * สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

          ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

          * สาขาวิศวกรรมเคมี
          * สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาเอก

          ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

          * สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          * สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

          ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

          * สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

          ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

          * สาขาวิศวกรรมโยธา

          ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

          * สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

          ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

          * สาขาวิศวกรรมเคมีสถานที่ติดต่อ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
          อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

          โทร  0-2564-3001-9  เว็บไซต์ http://www.engr.tu.ac.th/อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เมื่อ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 17:52:31 2,030 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP