x close

คณะวิทย์ฯ ม.อ. รับสมัคร นักเรียนเข้า ค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการฯ
คณะวิทย์ฯ ม.อ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการฯ ผ่านระบบออนไลน์

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนเขตจังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต เพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2554 ผ่านระบบออนไลน์ www.sc.psu.ac.th/Olympiccamp ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2554 

           มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (สอวน.) จัดการฝึกอบรมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความสามารถใกล้เคียงมาตรฐานสากล และเป็นการเตรียมการคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการกับนานาประเทศ 

           ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554 ดังนี้ 

           • สาขาวิชาเคมี และ สาขาวิชาฟิสิกส์ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 
           • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 
           • สาขาวิชาชีววิทยา กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 

           ทุกสาขาวิชาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา และเฉลี่ยวิทย์/คณิตฯ 2 ปีการศึกษาย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือต้องได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์หรือแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ หรือระดับภาค หรือการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนเครือข่ายประจำจังหวัด ดังนี้ 

           จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
           จังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
           จังหวัดพังงา ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
           จังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 
           จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุสิทธิ


           พิเศษสำหรับผู้ผ่านค่ายฝึกอบรมฯ 

           กลุ่ม 1 ผู้ผ่านค่าย 1 หรือ ค่าย 2 เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก 

           กลุ่ม 2 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของศูนย์ สอวน. เข้าสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (สอวน.) เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยมีทุนสนับสนุน ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตและค่าหอพัก 

           กรณีได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้น ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเคมี หรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 2,000.-บาท/เดือน จนสำเร็จการศึกษา 

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ (074) 288028 ,288057 โทรสาร (074) 446926 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sc.psu.ac.th/Olympiccamp    


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
ผู้สื่อข่าว : สงขลา (สวท.)/สุธิดา พฤกษ์อุดม  
Rewriter : วรรณวิไล สนิทผล

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะวิทย์ฯ ม.อ. รับสมัคร นักเรียนเข้า ค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการฯ อัปเดตล่าสุด 13 มิถุนายน 2554 เวลา 11:35:13 315 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP