รับตรงจุฬา 55 เปิดรับสมัครแล้วรับตรงจุฬา 55

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง หรือ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555 เพื่อเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


           ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดโครงการรับตรงหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

           หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงสาขาวารสารสนเทศ หรือโทร. 02-218-2140

           หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย หรือ โทร. 02-218-4370-2


           โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หรือโทร. 02-218-8634, 02-218-8705


           คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ หรือ โทร. 02-218-2428 (คณะครุศาสตร์) และ โทร. 02- 218-4563, 02-218-4575 (คณะศิลปกรรมศาสตร์)


           โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน หรือที่ //sd.eng.chula.ac.th/main/ หรือโทร. 02-218-6337


           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์  หรือโทร. 02-218-1090


           หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ หรือที่ //www.vet.chula.ac.th/vet2007/index.html หรือโทร. 02-218-9771-1


           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์  หรือโทร. 02-218-5001, 02-218-5019, 02-218-5020


 การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ จุฬา รับตรง 55 (แบบพิเศษ)

           สำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการจัดทดสอบวิชาสามัญและวิชาเฉพาะทุกวิชาดังนี้

           - วิชาสามัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์  เคมี  ชีววิทยา ฟิสิกส์   ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา

          
- วิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาความถนัด  วิชาทฤษฎี  วิชาทักษะ

          
• แต่ละคณะ/โครงการมีการกำหนดวิชาสอบแตกต่างกัน ผู้สมัครจะต้องศึกษาข้อมูลและประกาศรับสมัครของแต่ละคณะ/โครงการอย่างละเอียด

          
• ผู้สมัครโครงการรับตรง (แบบพิเศษ) ที่สมัครสอบวิชาทฤษฎีดนตรีไทย/ดุริยางคศิลป์ไทย ให้ดูรายละเอียด เนื้อหาวิชาสอบชุดใหม่ (คลิก)

          รายละเอียดโครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555  มีดังนี้ 

           โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


           โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์


           โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์


           โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์


           โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ 


           โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ 


           โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ 


           โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 


           โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน ผู้มีความสามรถพิเศษทางด้านภาษาไทยเข้าศึกษา ในคณะอักษรศาสตร์ 


           โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ 


           โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต คณะสหเวชศาตร์ 


           โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์


           โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


           โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน โครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

 

 

 การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ จุฬา รับตรง 55 (แบบปกติ) 

           
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดหลักการให้แต่ละคณะพิจารณาองค์ประกอบของการคัดเลือกดังนี้

           1. คะแนนจากการสอบ GAT และ PAT 

           
2. คะแนนจากการสอบ 7 วิชาของ สทศ.

           
3. คะแนนจากการสอบบางส่วนของ GAT/PAT และบางส่วนของ 7 วิชาของ สทศ.  

           
ทั้งนี้แต่ละคณะกำลังพิจารณาองค์ประกอบของการคัดเลือก ขอให้ผู้ที่สนใจจะสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการรับตรงแบบปกติ ติดตามรายละเอียดจากประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

           
• ตามที่ได้มีผู้สอบถามข้อมูลองค์ประกอบการคัดเลือกโครงการรับตรงแบบปกติและผู้ดูแลระบบได้ตอบไปแล้วนั้น เนื่องจากคณะต่างๆ มีการทบทวนจึงขอแจ้งว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ติดตามประกาศรับสมัครอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศในเร็วๆ นี้

          ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่  สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 โทร 02-218-0209-10 หรือ
//www.admissions.chula.ac.th/


           ขั้นตอนการสมัคร เรียนต่อ รับตรง จุฬา 55

           อัตราค่าสมัครสอบและสมัครเข้ารับการคัดเลือก โครงการรับตรง จุฬา 55


           หมายเหตุ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีการรับตรง หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นกลางขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับตรงจุฬา 55 เปิดรับสมัครแล้ว โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2554 เวลา 14:56:56 52 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับตรงจุฬา 55 เปิดรับสมัครแล้ว ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP