คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียบเรียงโดยกระปุกดอทคอม

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น 1 ใน 4 คณะแรกตั้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ในส่วนพื้นที่หลักฝั่งเดียวกับสนามพระรูป แบ่งออกเป็น 13 ภาควิชา นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มักเรียกแทนตัวเองว่า "อินทาเนีย"

 สีประจำคณะ        

          สีเลือดหมู

 สัญลักษณ์คณะ   

          เกียร์

 หลักสูตรการศึกษา  

          รวมทั้งสิ้น 18 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) 17 สาขาวิชา (รวมหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่

          1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
          3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          4. สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
          5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
          6. สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
          7. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
          8. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
          9. สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ
          10. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสด
          11. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
          12. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
          13. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
          14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์

          หลักสูตรนานาชาติ

          15. สาขาวิชาการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
          16. สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน(หลักสูตรนานาชาติ)
          17. สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
          18. สาขาวิศวกรรมอากาศยาน(หลักสูตรนานาชาติ)

 ระดับปริญญาโท    

          รวมทั้งสิ้น 19 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) จำนวน 15 สาขาวิชา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จำนวน 4 สาขาวิชา (รวมหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร) ได้แก่

          1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วท.ม.)
          2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม (วท.ม.)
          3. สาขาวิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี (วศ.ม.)
          4. สาขาวิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี (วท.ม.)
          5. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.ม.)
          6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
          7. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          8. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.ม.)
          9. สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
          10. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
          11. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
          12. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
          13. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
          14. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
          15. สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

          หลักสูตรนานาชาติ

          16. สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ)
          17. สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ)
          18. สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

 ระดับปริญญาเอก  

          รวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) จำนวน 11 สาขาวิชา (รวมหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร)

         
1. สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
          2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          3. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
          4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
          6. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
          7. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
          8. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
          9. สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
          10. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

          หลักสูตรนานาชาติ

          11. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
 

 สถานที่ติดต่อ  

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
          กรุงเทพมหานคร 10330
          โทร 0-2218-6337     
          โทรสาร  0-2218-6337
          เว็บไซต์ http://www.eng.chula.ac.th/
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เมื่อ 5 มิถุนายน 2554 เวลา 16:02:42 606 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP