x close

ศธ. ยกเลิกระเบียบทรงผมนักเรียน หมดยุคผมสั้นเท่าติ่งหู-หัวเกรียน ให้อำนาจ รร. กำหนด


           รมว.ศึกษาธิการ ไฟเขียวออกระเบียบทรงผมนักเรียนใหม่ ให้อำนาจสถานศึกษากำหนดเอง จะสั้นหรือไว้ยาวก็ได้ตามความเหมาะสม แต่ยังห้ามดัด ย้อมสี หรือไว้หนวดเคราเช่นเดิม พร้อมจัดให้มีการรับฟังความเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง

ยกเลิกทรงผมนักเรียน

           วันที่ 24 มกราคม 2566 ข่าว ศธ.360 องศา รายงานข่าวการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่มีเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง เพราะการลงโทษเรื่องทรงผมได้ส่งผลถึงร่างกายและจิตใจของนักเรียน

           ศธ. จึงได้มีหนังสือหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้ให้ความเห็นว่า รมว.ศธ. ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดอาจอาศัยอำนาจตามมาตรา 12 ประกอบกับมาตรา 39 (1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดนำไปปฏิบัติได้

           ดังนั้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ตนจึงได้ลงนามในระเบียบ ศธ. ยกเลิกระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 และเสนอสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วออกเป็นหนังสือสั่งการหรือหนังสือเวียน กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนหรือนักศึกษาไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดที่เป็นผู้กำกับดูแลสถานศึกษา นำหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไปกำหนดเป็นระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษาแต่ละแห่งเอง

ตรีนุช เทียนทอง

           สำหรับร่างแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษา ดังนี้

           1. การไว้ทรงผมของนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ศธ. และสถานศึกษาในกำกับดูแลของ ศธ. จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ โดยสถานศึกษาอาจกำหนดลักษณะทรงผมได้ตามพันธกิจ บริบท และความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา

           2. สถานศึกษาในสังกัด ศธ. และสถานศึกษาในกำกับดูแลของ ศธ. อาจดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับไว้ทรงผมของนักเรียนได้

           การวางระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษา

           ควรระบุบทอาศัยอำนาจของกฎหมายเฉพาะมาตรา 39 (1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

           เช่น นักเรียน, คณะกรรมการสภานักเรียน, คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง หรือ ผู้แทนผู้ปกครอง, ชุมชนท้องถิ่น, บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดที่หัวหน้าสถานศึกษาเห็นสมควร เป็นต้น และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแล้วแต่กรณี ก่อนการประกาศใช้

           นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบหรือข้อบังคับไว้ในระบบสารสนเทศ หรือบริเวณของสถานศึกษา และดำเนินการแจ้งให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบเป็นการทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติของนักเรียนมีความถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความชัดเจน

ยกเลิกทรงผมนักเรียน

           อย่างไรก็ตาม ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีข้อปฏิบัติว่า นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย

           ส่วนข้อห้าม คือ ห้ามดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ไว้หนวดหรือเครา การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย แต่ต่อไปหลังจากมีการประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียนทั้งหมดจะอยู่ที่สถานศึกษา ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ยกเลิกทรงผมนักเรียน

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าว ศธ.360 องศาเรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศธ. ยกเลิกระเบียบทรงผมนักเรียน หมดยุคผมสั้นเท่าติ่งหู-หัวเกรียน ให้อำนาจ รร. กำหนด อัปเดตล่าสุด 24 มกราคม 2566 เวลา 16:52:56 48,514 อ่าน
TOP