เทคนิคการเลือกคณะ และการจัดอันดับ
เทคนิคการเลือกคณะและการจัดอันดับ

          ปัญหาที่พบมากในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Admission) คือนักเรียนไม่สามารถตัดสินใจเลือกคณะ/ประเภทวิชาได้อย่างมั่นใจมีการเปลี่ยนคณะ/ประเภทวิชาในการสมัครสอบมาก มีการขีดฆ่าและแก้ไขข้อความในการเลือกคณะวิชา และยกเลิกการสมัครเพื่อการสมัครใหม่มากกว่า 1 ครั้ง ทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ

          เพื่อป้องกันและลดความสูญเปล่าในการศึกษา ควรมีเทคนิคในการเลือกคณะ/ประเภทวิชาอย่างครอบคลุมดังนี้

 ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

          1. ความสามารถทางการเรียน  

          2. ความถนัดหรือทักษะพิเศษ  

          3. ความชอบหรือความสนใจสาขาวิชาในคณะต่างๆ  

          4. ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ  

          5. สุขภาพและลักษณะทางร่างกาย  

          6. สภาพเศรษฐกิจทางบ้าน 

          7. เป้าหมายชีวิตและอาชีพในอนาคต

 ข้อมูลเกี่ยวกับโลกการศึกษา / อาชีพระดับอุดมศึกษา

          1. หลักสูตรการเรียนการสอน / การจัดการศึกษา / ระบบการศึกษาและระยะเวลาในการศึกษา / จํานวนหน่วยกิต  

          2. คุณสมบัติของผู้สมัครสาขาวิชาต่างๆของสถาบันต่างๆ 
 
          3. สวัสดิการ และการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา ต่างๆ 
 
          4. ค่าใช้จ่าย (ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่างๆ)
  
          5. คุณวุฒิเมื่อสําเร็จการศึกษา
  
          6. โลกอาชีพของสาขาวิชาต่างๆ ( บุคลิกภาพในวิชาชีพ /  ตําแหน่งงานในวิชาชีพ /  สถานที่ทํางาน / ความก้าวหน้าในวิชาชีพ / รายได้/สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่นๆ )
   
          7. แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ

 ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าคะแนนปีที่ผ่าน  มาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นจริงในปีที่สอบ

          1. เลือกคณะประเภทวิชาที่เหมาะสมกับตน กับโลกอาชีพ โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ และตลาดแรงงานซึ่งในขั้นแรกควรเลือกมากกว่า 4 อันดับ ( เช่น 8 อันดับหรือ 10 อันดับ )   

          2. นําคณะที่มากกว่า 4 อันดับมาพิจารณากลั่น กรองเหลือ  4 อันดับโดยดูจากความชอบหรือสนใจ  

          3. นําคะแนนตํ่าสุดที่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วของคณะ / ประเภทวิชาที่เลือกมาประกอบพิจารณา พร้อมกับดูกลุ่มของวิชาที่สอบด้วยซึ่งควรพิจารณาคณะที่สอบกลุ่มวิชาที่ไม่แตกต่างกันจนเกินไป อย่างมากไม่ควรเกิน 7-8 วิชาขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เทคนิคการเลือกคณะ และการจัดอันดับ โพสต์เมื่อ 29 เมษายน 2554 เวลา 12:08:50 474 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP