พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
แนะนำพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย


          วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาดไทย และจัดเป็นสถาบันสมทบชั้นสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางอีกหลายสาขา

 ประวัติความเป็นมา

          วิวัฒนาการ มาจาก "โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "โรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดไทยและโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยสภากาชาดไทย" เปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2457 รับผดุงครรภ์ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสูติกรรมโรงพยาบาลศิริราช ช่วยดูแลผู้ป่วยหญิง มีนายสิบพยาบาล พลพยาบาล พลเปล และนางพยาบาล พลเรือนดูแลผู้ป่วยชาย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดสยาม พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนางพยาบาลเพื่อเปิดสอนวิชาการพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงสยาม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457 เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการโรงเรียนนี้ขึ้นอยู่กับแผนกศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์(กองพยาบาลทหารบกกลาง กระทรวงกลาโหม)

          วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ในสาขาพยาบาลศาสตร์และให้ บริการวิชาการเชิงวิชาชีพเพื่อชี้นำสังคมด้านการดูแลสุขภาพและร่วมพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส  จึงได้มีโครงการบริการด้านวิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพแก่บุคลากรในทีมสุขภาพ และประชาชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ได้แก่ การประชุมวิชาการ  การสัมมนา  การเผย แพร่ข้อมูลสุขภาพทางวิทยุ โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์ การส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเรียน การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเฉพาะทางในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมทั้งกิจกรรมที่จัดให้ผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและผู้ด้อย โอกาสในสังคม

 หลักสูตรการศึกษา

          คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  คือ ระดับปริญญาตรี  และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  มีรายละเอียดต่อไปนี้

           ระดับปริญญา

          หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต บัณฑิตพยาบาลจะมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

          1. มีทักษะในการใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

          2. ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพในทุกระดับของระบบบริการสุขภาพ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเชื้อชาติ ชนชั้น ลัทธิศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

          3. ปฏิบัติการพยาบาลได้ครอบคลุมทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษาการฟื้นฟูสภาพ และการรักษาโรคเบื้องต้น ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

          4. วางแผน บริหารจัดการ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามสงครามและภัยพิบัติสาธารณะ

          5. ประยุกต์ใช้วิทยาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาตะวันออก ในการปฏิบัติการพยาบาลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลก

          6. ร่วมมือในการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งด้านการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการบริการจัดการ และด้านการศึกษาพยาบาล

          7. เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน

          8. มีความเป็นผู้นำ มีวิจารณญาณ สามารถบริหารจัดการตนเอง บริหารจัดการทางการพยาบาลและบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

          9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการใช้ภาษา สามารถติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

          1. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 

          2. สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) 

          3. สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 

          4. อนุสาขาการพยาบาลเพื่อสุขเสริมสุขภาพ 

          5. อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  

          6. อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

 สถานที่ติดต่อ

          คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
          เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4  
          เขตปทุมวัน  กรงเทพมหานคร 10330
          โทร  02-256-4092-97     
          โทรสาร  02-256-4090  
          เว็บไซต์ http://www.trcn.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
http://www.cuas.or.th/admbook54/fac54/52%20redcross.pdf

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โพสต์เมื่อ 27 เมษายน 2554 เวลา 16:42:35 3,296 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP