โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
          คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยวเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อพัฒนามัคคุเทศก์คุณภาพสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยหลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปเพื่อนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 
 กำหนดการการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรม

          วันนี้ – 30 พ.ค. 54 เปิดขายใบสมัคร พร้อมรับสมัครสอบคัดเลือก ในเวลา 08.30 – 16.30 น. (วันและเวลาราชการ) ณ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารช่วงเกษตรศิลป มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          3 มิ.ย. 54 13.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ อาคารช่วงเกษตรศิลป และ http://www.tourism.mju.ac.th/

          4 มิ.ย. 54 09.00 – 16.00 น. สอบข้อเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 128 ชั้น 2 อาคารช่วงเกษตรศิลป

          5 มิ.ย. 54 09.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 121A, 121B และ 126 อาคารช่วงเกษตรศิลป

          6 มิ.ย. 54 13.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ณ อาคารช่วงเกษตรศิลป และ http://www.tourism.mju.ac.th/

          6 – 10 มิ.ย. 54 08.30 – 16.30 น.(วันและเวลาราชการ) รายงานตัว พร้อมชำระค่าลงทะเบียน ณ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารช่วงเกษตรศิลป

          11 มิ.ย. 54 09.00 เปิดพิธีและปฐมนิเทศผู้เข้าฝึกอบรม

 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป

          3.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องฟัง พูด อ่านเขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

          3.2 ต้องมีสัญชาติไทย

          3.3 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 50 (2) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

          (ก) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อ

          (ข) เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

          (ค) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และยังไม่พ้นกำหนด 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

          3.4 ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

          3.5 มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ

          3.6 ต้องมีความรู้ ความสามารถทางการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

 จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 70 คน

          สอบถามข้อมูล คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-873296 โทรสาร 053-873261หรือที่ http://www.tourism.mju.ac.th/


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 โพสต์เมื่อ 26 เมษายน 2554 เวลา 17:38:58 275 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP