สอบ บรรจุครู ครูผู้ช่วย 800 อัตรา ใน 65 เขตทั่วประเทศ

 
65 เขตพื้นที่ฯ เปิดสอบครูผู้ช่วย 800 อัตรา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สพป. ประกาศข้อมูลตำแหน่งว่าง / สาขาวิชาเอกที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สพท. แต่ละแห่งประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
          1. นครปฐม เขต 2 รับ 4 อัตรา ภาษาไทย1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 และวิทยาศาสตร์ 1 
 
          2. นนทบุรี เขต1 รับ 20 อัตรา ภาษาอังกฤษ 6 คณิตศาสตร์ 8 วิทยาศาสตร์ 6 
 
          3. นนทบุรี เขต 2 รับ 4 อัตรา ภาษาไทย 1 สังคมศึกษา1 คอมพิวเตอร์ 1 ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 
 
          4. ปทุมธานี เขต 4 รับ 8 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 สังคมศึกษา 1 พลศึกษา 1 ศิลปศึกษา 1 คอมพิวเตอร์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 

          5. สมุทรปราการ เขต 2 รับ 5 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 คอมพิวเตอร์ 1 

          6. นราธิวาส เขต 2 รับ 9 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 2 คณิตศาสตร์ 1 พละศึกษา 1 ดนตรีสากล 1 ศิลปะ1 ปฐมวัยศึกษาฯ 2 

          7. ยะลา เขต 1 รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 พละศึกษา 1 ดนตรีสากล 1 คอมพิวเตอร์ 1 

          8. สตูล รับ 3 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คอมพิวเตอร์ 1 

          9. ชุมพร เขต 1 รับ 4 อัตรา ภาษาไทย1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 

          10. ชุมพร เขต 2 รับ 12 อัตรา ภาษาอังกฤษ 9 คอมพิวเตอร์ 2 คณิตศาสตร์(ปริญญาโท) 1 

          11. สงขลา เขต 3 รับ 9 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 สังคมศึกษา 1 พละศึกษา 1 ศิลปะ 1 คอมพิวเตอร์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 

          12. สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับ 6 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 สังคมศึกษา 1 พละศึกษา 1 คอมพิวเตอร์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 

          13. สุราษฎร์ธานี เขต 3 รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 สังคมศึกษา 1 พละศึกษา1 ดนตรี 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 

          14. กระบี่ รับ 5 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 พละศึกษา 1 คอมพิวเตอร์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 

          15. ภูเก็ต รับ 3 อัตรา ภาษาไทย 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 

          16. ระนอง รับ 7 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 พละศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 การศึกษาพิเศษ 1 

          17. กาญจนบุรี เขต 2 รับ 5 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์1 คอมพิวเตอร์ 1 

          18. กาญจนบุรี เขต 3 รับ 4 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1   

          19. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รับ 9 อัตรา ภาษาไทย 2 คณิตศาสตร์ 7 

          20. ราชบุรี เขต 1 รับ 11 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 ภาษาจีน 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 นาฏศิลป์ 1 คอมพิวเตอร์ 1 เกษตร 1 คหกรรม 1 เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 

          21. ราชบุรี เขต 2 รับ 3 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 

          22. สุพรรณบุรี เขต 2 รับ 9 อัตรา ภาษาไทย 2 ภาษาอังกฤษ 2 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 คอมพิวเตอร์ 1 ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 ปฐมวัยศึกษาฯ1 

          23. สุพรรณบุรี เขต 3 รับ 6 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 4 

          24. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับ 20 อัตรา ภาษาไทย 2 ภาษาอังกฤษ 3 คณิตศาสตร์ 3 สังคมศึกษา 2 พละศึกษา 1 สุขศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 ศิลปะ 1 คอมพิวเตอร์2 เทคโนโลยีทางการศึกษา 1
ปฐมวัยศึกษาฯ 1 

          25. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รับ 30 อัตรา ภาษาไทย 4 ภาษาอังกฤษ 9 คณิตศาสตร์ 8 วิทยาศาสตร์ 3 สังคมศึกษา 1 คอมพิวเตอร์2 ปฐมวัยศึกษาฯ 3   

          26. สระบุรี เขต 2 รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 พละศึกษา 1 ศิลปะ 1 บรรณารักษ์ 1 

          27. กำแพงเพชร เขต 2 รับ 42 อัตรา ภาษาไทย 7 ภาษาอังกฤษ 12 คณิตศาสตร์ 4 วิทยาศาสตร์ 3 สังคมศึกษา 6 พละศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 คอมพิวเตอร์ 1 ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 6 

          28. ตาก เขต 2 รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 คอมพิวเตอร์ 1 ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1   

          29. เพชรบูรณ์ เขต 3 รับ 3 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 พละศึกษา 1 

          30. เชียงราย เขต 2 รับ 24 อัตรา ภาษาไทย 2 ภาษาอังกฤษ 2 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป2 สังคมศึกษา 2 พละศึกษา 2 ดนตรี 2 ศิลปะ 2 คอมพิวเตอร์2 เกษตร 2 ประถมศึกษาฯ 2 ปฐมวัยศึกษาฯ2 

          31. เชียงราย เขต 3 รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 สังคมศึกษา 1 พละศึกษา 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1   

          32. เชียงใหม่ เขต 3 รับ 5 อัตรา ภาษาไทย 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 คอมพิวเตอร์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 

          33. เชียงใหม่ เขต 5 รับ 5 อัตรา ภาษาไทย 1 คณิตศาสตร์1 พละศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ประถมศึกษาฯ 1 

          34. เชียงใหม่ เขต 6 รับ 5 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 วิทยาศาสตร์ 1 คอมพิวเตอร์ 1 เกษตร ปฐมวัยศึกษาฯ 1   

          35. อุบลราชธานีเขต 5 รับ 23 อัตรา ภาษาไทย1 ภาษาอังกฤษ 2 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ 2 สังคมศึกษา 1 พละศึกษา 1 สุขศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 ศิลปะ 1 คอมพิวเตอร์ 2 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 เกษตร 1 คหกรรม 1 บรรณารักษ์ 1 เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 จิตวิทยาและการแนะแนว 1 ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 

          36. อำนาจเจริญ รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 สังคมศึกษา 1 นาฏศิลป์1 ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 

          37. นครราชสีมา เขต 7 รับ 11 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 สังคมศึกษา 1 พละศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 คอมพิวเตอร์ 1 ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1   

          38. บุรีรัมย์ เขต 3 รับ 15 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 สังคมศึกษา 1 พละศึกษา 1 สุขศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 ศิลปะ 1 คอมพิวเตอร์1 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 เกษตร 1
ประถมศึกษาฯ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 

          39. ฉะเชิงเทรา เขต 1 รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 คอมพิวเตอร์ 1 บรรณารักษ์ 1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 อัตรา   

          40. ชลบุรี เขต 2 รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 สังคมศึกษา 1 ประถมศึกษาฯ1 ปฐมวัยศึกษาฯ 1 

          41. ชลบุรี เขต 3 รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 สังคมศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1 

          42. ระยอง เขต 1 รับ 6 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรี 1  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

          1. สพม.เขต 2 รับ 55 อัตรา ภาษาอังกฤษ 10 ฝรั่งเศส 5 ภาษาจีน 5 ญี่ปุ่น 5 คณิตศาสตร์ 10 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 10 ชีววิทยา 10 

          2. สพม.เขต 4 รับ 16 อัตรา ภาษาไทย1 ภาษาอังกฤษ 2 คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 สังคมศึกษา 2 พละศึกษา 2 ดนตรี 1 คอมพิวเตอร์ 1   

          3. สพม.เขต 7 รับ 13 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 วิทยาศาสตร์การกีฬา1 สังคมศึกษา 1 พละศึกษา 1 ดนตรี 1 ศิลปะ 1 คอมพิวเตอร์ 1 วัดผลประเมินผล 1 การจัดการทั่วไป 1 

          4. สพม. เขต 11 ยังไม่แจ้งตำแหน่งว่าง 

          5. สพม.เขต 14 รับ 9 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคมศึกษา 1 จิตวิทยาฯ 1   

          6. สพม.เขต 15 รับ 13 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 ภาษาจีน 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคมศึกษา 2 พละศึกษา 1 

          7. สพม.เขต 16 รับ 22 อัตรา ภาษาไทย 4 ภาษาอังกฤษ 2 คณิตศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคมศึกษา 1 พละศึกษา 1 สุขศึกษา1 นาฏศิลป์ 2 ดนตรีไทย 1 ศิลปะ 2 คอมพิวเตอร์ 1 

          8. สพม.เขต 17 รับ 7 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ1 คณิตศาสตร์ 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคมศึกษา 1   

          9. สพม.เขต 18 รับ 8 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคมศึกษา1 คอมพิวเตอร์ 1 

          10. สพม.เขต 19 รับ 11 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 ฝรั่งเศส 1 คณิตศาสตร์ 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคมศึกษา 1 ดนตรี 1 บรรณารักษ์1 จิตวิทยาฯ 1   

          11. สพม.เขต 22 รับ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 สังคมศึกษา 1 

          12. สพม.เขต 24 รับ 10 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคมศึกษา1 คอมพิวเตอร์ 1 บรรณารักษ์ 1 

          13. สพม.เขต 28 รับ 19 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์1 เคมี 1 สังคมศึกษา 1 ประวัติศาสตร์ 1 พละศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรีไทย 1 ดนตรีสากล 1 ดุริยางคศิลป์ 1 ศิลปะ 1 คอมพิวเตอร์ 1 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 เกษตร 1 บรรณารักษ์ 1 จิตวิทยาฯ 1 

          14. สพม.เขต 29 ยังไม่แจ้งตำแหน่งว่าง 

          15. สพม.เขต 31 ยังไม่แจ้งตำแหน่งว่าง  

          16. สพม.เขต 32 รับ 11 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคมศึกษา1 พละศึกษา/สุขศึกษา 1 ดนตรี 1 คอมพิวเตอร์ 1 งานช่าง(ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) 1 

          17. สพม.เขต 34 รับ 22 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 ญี่ปุ่น 1 คณิตศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี 1 สังคมศึกษา 3 พละศึกษา/สุขศึกษา 2 ดนตรี 1 คอมพิวเตอร์ 1 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 เกษตร 1   

          18. สพม. เขต 35 รับ 36 อัตรา ภาษาไทย 5 ภาษาอังกฤษ 4 ภาษาจีน 1 คณิตศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 2 เคมี 1 สังคมศึกษา 3 พละศึกษา 1 สุขศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ดนตรีไทย 1 ดนตรีสากล 1 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 1 คอมพิวเตอร์ 2 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 เกษตร 1 คหกรรม 1 บรรณารักษ์ 1 การจัดการทั่วไป 1 จิตวิทยาฯ 2 

          19. สพม.เขต 36 รับ 47 อัตรา ภาษาไทย 10 ภาษาอังกฤษ 7 ภาษาจีน 2 คณิตศาสตร์ 6 วิทยาศาสตร์ 2 ชีวะ 1 ฟิสิกส์5 เคมี 1 สังคมศึกษา 8 คอมพิวเตอร์ 3 บรรณารักษ์ 2 

          20. สพม.เขต 37 รับ 23 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 ฝรั่งเศส1 ภาษาจีน 1 ญี่ปุ่น 1 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ฟิสิกส์ 2 เคมี 2 สังคมศึกษา 2 นาฏศิลป์ 2 ดนตรี 2 ศิลปะ 2 คอมพิวเตอร์ 1 จิตวิทยาฯ 1   

          21. สพม.เขต 39 รับ 10 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ 1 ชีวะ 1 ฟิสิกส์ 1 เคมี1 สังคมศึกษา 1 พละศึกษา 1 คอมพิวเตอร์ 1 

          22. สพม.เขต 41 รับ8 อัตรา ภาษาไทย 1 ภาษาอังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ 1 สังคมศึกษา1 พละศึกษา 1 นาฏศิลป์ 1 ศิลปะ 1 คอมพิวเตอร์ 1   

          23. สพม.เขต 42 รับ 60 อัตรา ภาษาไทย 9 ภาษาอังกฤษ 5 ฝรั่งเศส 2 คณิตศาสตร์ 9 วิทยาศาสตร์ 2 ชีวะ 3 ฟิสิกส์ 4 เคมี 1 สังคมศึกษา 8 ประวัติศาสตร์ 1 พละศึกษา4 นาฏศิลป์ 1 ดนตรีสากล 4 ศิลปะ 1 คอมพิวเตอร์ 5 อุตสาหกรรมศิลป์ 1 
  

          ทั้งนี้ แต่ละเขตพื้นที่ฯ จะต้องประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554 เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจาก
สอบ บรรจุครู ครูผู้ช่วย 800 อัตรา ใน 65 เขตทั่วประเทศ โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2554 เวลา 11:32:30 220 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สอบ บรรจุครู ครูผู้ช่วย 800 อัตรา ใน 65 เขตทั่วประเทศ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP