คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตร

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประวัติความเป็นมา


          เมื่อปี พ.ศ 2535 ได้แยกคณะออกจากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่งชื่อว่า "คณะบริหารธุรกิจ" เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2535 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535–2539)  โดยคณะบริหารธุรกิจมีหน้าที่ให้ผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิชา การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินงานมา ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

           ปัจจุบันนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต ตามสาขาวิชาที่มีการเปิดสอน


หลักสูตรการศึกษา

           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ระดับปริญญาตรี :

           คณะบริหารธุรกิจ ทำการสอนในระดับปริญญาตรี  โดยหลักสูตร ปริญญาตรีใช้เวลา 4 ปี  โดยมีเนื้อหาวิชา 5 สาขา แยกตามภาควิชาทั้ง 5 ภาควิชา ดังนี้

                      - ภาควิชาการเงิน
                      - ภาควิชาการจัดการ
                      - ภาควิชาการจัดการการผลิต
                      - ภาควิชาการตลาด
                      - ภาควิชาบัญชี


ระดับปริญญาโท :

           เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                       - โครงการการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)
                      - โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ
                      - โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ สปท.
                      - International MBA (KIMBA) โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
                      - โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
                      - โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA)
                      - โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)

           หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

                      - โครงการปริญญาโท การบัญชี (ภาคพิเศษ)


ระดับปริญญาเอก :

           หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

                      - สาขาวิชาบริหารธุรกิจสถานที่ติดต่อ


          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว
          เขตจตุจักร  กรงเทพมหานคร 10900
          โทร  02-942-8777   โทรสาร  02-942-8778
          เว็บไซต์ http://www.bus.ku.ac.th/อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตร โพสต์เมื่อ 24 มีนาคม 2554 เวลา 16:19:45 767 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP