คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติความเป็นมา


          ย้อนไปในปี พ.ศ. 2435 เริ่มจากสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงธรรมการทรงได้รับพระบรมราชานุญาตจัดตั้งโรงเรียนฝึกอาจารย์ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น"โรงเรียนฝึกหัดครู" ต่อมาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษาทรงพระราชทานนามว่า "โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" กับทั้งได้พระราชทานเงินที่คงเหลือจากการที่ราษฎรเข้าเรี่ยไรกันเพื่อสร้างพระราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า 982,672.47 บาท เป็นทุนก่อสร้างโรงเรียนและพระราชทานที่ดิน จำนวน 1,309 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโอนเอาโรงเรียน ต่าง ๆ มารวมกันเข้า ส่วนสถานศึกษาและการดำเนินงานยังคงแยกย้ายอยู่ที่เดิม ในปี พ.ศ. 2458 จึงได้ย้ายสถานศึกษามารวมกันในที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 ได้รับการสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกครุศึกษารวมอยู่ในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใช้ชื่อว่าแผนกฝึกหัดครู เมื่อคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์แยกจากกัน แผนกฝึกหัดครูเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกครุศาสตร์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์และครุศาสตร์

          วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2500 มีการแยกแผนกครุศาสตร์ ออกเป็นคณะครุศาสตร์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะที่ 7 ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์พูนทรัพย์ ไกรยง (ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา) หัวหน้าแผนกวิชาครุศาสตร์ในขณะนั้นเป็นคณบดีคนแรก


 หลักสูตรการศึกษา

           คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ระดับปริญญาตรี

 ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

          - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
          - สาขาวิชาประถมศึกษา
          - สาขาวิชามัธยมศึกษา
          - สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
          - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

          - สาขาวิชาศิลปศึกษา
          - สาขาวิชาดนตรีศึกษา

 ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

          - สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
          - สาขาวิชาธุรกิจศึกษา

 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

          - สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ


ระดับปริญญาโท

 ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

          - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
          - สาขาวิชาประถมศึกษา
          - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
          - สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
          - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (นานาชาติ)
          - สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
          - สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
          - สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์
          - สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
          - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
 ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

          - สาขาวิชาศิลปศึกษา
          - สาขาวิชาดนตรีศึกษา

 ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

          - สาขาวิชาพัฒนศึกษา
          - สาขาวิชาบริหารการศึกษา
          - สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
          - สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
 
 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

          - สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
          - สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
          - สาขาวิชาสถิติการศึกษา
          - สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา


ระดับปริญญาเอก

 ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

          - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
          - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
          - สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
          - สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
 ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

          - สาขาวิชาพัฒนศึกษา
          - สาขาวิชาบริหารการศึกษา
          - สาขาวิชาอุดมศึกษา
          - สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
 
 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

          - สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
          - สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
          - สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา


 สถานที่ติดต่อ :

          คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          อาคารครุศาสตร์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
          เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
          โทร 02-2182680-2 โทรสาร 02-2182682
          เว็บไซต์ http://www.edu.chula.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เมื่อ 24 มีนาคม 2554 เวลา 15:56:23 1,023 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP