คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติความเป็นมา


          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2523 - 2525) ตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ คณะฯ ได้ก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้าที่ 13 เล่ม 92 ตอนที่ 197 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2523 นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แห่งที่ 5 ของประเทศ ถัดจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อ การปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นหลักสูตร ที่ต้องการผลิตบัณฑิต เภสัชกร ให้มีความเพียบพร้อม ด้วยคุณธรรม และจริยธรรม โดยหลักสูตรจะประกอบด้วย วิชาใน หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือก เพื่อเตรียมนักศึกษา ให้พร้อมที่จะเป็นภสัชกร ที่มีคุณภาพ


หลักสูตรการศึกษา


          ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดการเรียนการสอน 4 ระดับ ดังนี้
 
 
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต


          -สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
          -สาขาวิชาเภสัชบำบัด
          -สาขาวิทยาศาสตร์ความงาม และสุขภาพ (โครงการพิเศษ)

 
  ระดับปริญญาตรี
 
          -หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

 
  ระดับปริญญาโท
 
          -หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
          -หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
          -หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (ภาคปกติ)
          -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (ภาคปกติ)
          -หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ความงาม และสุขภาพ (โครงการพิเศษ)
          -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ภาคปกติ)
          -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการด้านสุขภาพ (ภาคปกติ)
 

  ระดับปริญญาเอก
 
          -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
          -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ภาคปกติ และนานาชาติ)
          -หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (ภาคปกติ และนานาชาติ)
          -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม และการบริหาร (โครงการพิเศษ และนานาชาติ)


กำหนดการสอบ โครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มที่ 2 ประจำปี 2554 

 

ตารางสอบ
สถานที่ติดต่อ :

          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
          จังหวัดขอนแก่น  40002
          โทร043-202378-9, 043-362094 โทรสาร 043-202379
          เว็บไซต์  http://pharm.kku.ac.th/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โพสต์เมื่อ 24 มีนาคม 2554 เวลา 15:35:12 1,873 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP