x close

อยากเป็นหมอ เรียนอะไร เตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

          สานฝันคนอยากเรียนต่อหมอ จะเริ่มต้นตรงไหนดี เตรียมตัวอย่างไร และในไทยมีสถาบันไหนโดดเด่นทางด้านนี้บ้าง มาดูกัน
อยากเป็นหมอ

          หมอหรือแพทย์ในสาขาต่าง ๆ นับเป็นหนึ่งในอาชีพที่นักเรียนนักศึกษาหลายคนใฝ่ฝันจะเรียนและจบออกมาได้ทำงานในสายงานนี้ แต่ก็ไม่ใช่ใคร ๆ ก็เป็นหมอได้ จึงควรเตรียมความพร้อมให้แน่นตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อสอบเข้าในคณะแพทยศาสตร์ในระดับชั้นปริญญาตรีต่อไป สำหรับใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน ควรเลือกเรียนสายอะไรดี หรือต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนสอบ รวมไปถึงมีสถาบันใดบ้างที่เปิดสอนคณะแพทยศาสตร์ วันนี้เรามีคำแนะนำดี ๆ มาฝากกันค่ะ

อยากเรียนต่อหมอ ควรเรียนสายไหน

          สำหรับน้อง ๆ ที่ยังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และอยากเรียนต่อหมอ ควรเลือกเรียนต่อแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะจะเน้นการเรียนวิชาสามัญ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ (1) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา แต่ถ้าเลือกเรียนสายอื่นไปแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลไป แค่อาจจะต้องใช้เวลาอ่านหนังสือ ทบทวนความรู้ หรือเรียนพิเศษเสริมในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงควรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวิชาความถนัดแพทย์ไว้ด้วย โดยสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการพิจารณามี ดังนี้

  • คะแนนวิชาสามัญโดย สทศ. 70% ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40% คณิตศาสตร์ (1) 20% ภาษาอังกฤษ 20% ภาษาไทย 10% และสังคมศึกษา 10% สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ niets.or.th   
  • คะแนนวิชาเฉพาะ กสพท หรือวิชาความถนัดแพทย์ 30%

วิชาความถนัดแพทย์ คืออะไร

“กสพท คือชื่อย่อของ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย”

          วิชาเฉพาะ กสพท หรือ วิชาความถนัดแพทย์ คือ ข้อสอบที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้วัดทักษะในสายวิชาชีพก่อนเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงเภสัชศาสตร์ แม้จะมีสัดส่วนแค่ 30% แต่ก็ถือว่าสูงมาก เมื่อเทียบกับรายวิชาอื่น ๆ โดยในปีการศึกษา 2564 จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

          1. การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ คือ การจับใจความ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ เชื่อมโยง ความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

          2. การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม

อยากเรียนหมอ ต้องสอบอะไรบ้าง

          สำหรับใครที่อยากเรียนต่อหมอควรศึกษาประกาศการรับสมัครในแต่ละปีให้ละเอียด เพราะกำหนดการบางปีอาจเร็ว-ช้าแตกต่างกัน เพื่อกำหนดแนวทางในการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบกัน ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา มีการนำระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) มาใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยใช้คะแนนในการคัดผู้สอบติดจากการสมัคร โดยแบ่งเป็นรอบ ดังนี้

          1. รอบที่ 1 Portfolio ไม่มีการสอบ เน้นดูที่ผลงานและความสามารถเป็นหลักตามเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

          2. รอบที่ 2 Quota สำหรับนักเรียนในพื้นที่เดียวกับมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะเป็นคะแนนสอบกลาง เช่น O-Net 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ 300 คะแนนขึ้นไป หรือวิชาสามัญ จัดสอบโดย สทศ. เลือกสอบ 7 วิชา คือ คณิตศาสตร์ (1), ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ซึ่งในแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม

          3. รอบที่ 3 Admission 1 และ 2 เป็นการรับสมัครพร้อมกัน ทั้งโครงการ กสพท, โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป โดยใช้คะแนนกลาง (O-Net, วิชาสามัญ, GAT/PAT) เป็นเกณฑ์คัดเลือก
Admission 1 ใช้คะแนน O-NET, GAT/PAT, วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะ
Admission 2 ใช้คะแนนในชั้นเรียน หรือ GPAX ร่วมกับคะแนน O-NET และ GAT/PAT ด้วย

          4.  รอบที่ 4 Direct Admission หรือรอบรับตรง เป็นการสอบตรงเข้าโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ที่จัดสอบขึ้นเอง โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานนั้นได้โดยตรง เช่น โครงการ MDX และ MD02 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คลิก) และการสอบแพทย์
CPIRD และ ODOD หรือการสอบแพทย์ชนบท ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เช่น จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คลิก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คลิก) และมหาวิทยาลัยมหิดล (คลิก) เป็นต้น

อยากเป็นหมอ

อยากเรียนหมอ สอบเข้าคณะไหน มหาวิทยาลัยอะไรดี

          ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีสถาบันและมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดสอนและผลิตแพทย์ในคณะต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนในประเทศไทย ซึ่งสามารถเช็กได้จากลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

สาขาวิชาหรือสาขาเฉพาะทางต่าง ๆ ของการเรียนหมอ

          การเรียนในคณะแพทยศาสตร์ สามารถแบ่งออกเป็นสาขาวิชาหรือสาขาเฉพาะทางต่าง ๆ แยกย่อยออกไปได้อีกมากมาย ทั้งกายวิภาคศาสตร์, จิตเวชศาสตร์, จุลชีววิทยา, นิติเวชศาสตร์, ปรสิตวิทยา, พยาธิวิทยา,เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม, สรีรวิทยา, กุมารเวชศาสตร์, จักษุวิทยา, ชีวเคมี, เภสัชวิทยา, รังสีวิทยา, วิสัญญีวิทยา, เวชศาสตร์ชันสูตร, ศัลยศาสตร์, ออธ์โธปิดิกส์, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, โศต ศอ นาสิกวิทยา และอายุรศาสตร์ ซึ่งชื่อเรียกของสาขาวิชาก็อาจแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย
อยากเป็นหมอ

         ถึงแม้การสอบเข้าเรียนต่อหมออาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับน้อง ๆ หลาย ๆ คน ด้วยเนื้อหาวิชาจำนวนมากที่ต้องจดจำทำความเข้าใจ แต่ถ้ามีการเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวที่ดี ตั้งใจอ่านหนังสือตั้งแต่เนิ่น ๆ ฝึกฝนทำแบบทดสอบบ่อย ๆ เชื่อเลยว่าโอกาสสอบติดเข้าเรียนและจบออกมาเป็นหมอเก่ง ๆ มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ให้สังคมมากมาย ก็คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่ ๆ ค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก
ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์, สทศ., กสพท., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท, แพทยสภา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
อยากเป็นหมอ เรียนอะไร เตรียมความพร้อมได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ อัปเดตล่าสุด 2 มิถุนายน 2564 เวลา 11:15:20 33,807 อ่าน
TOP