x close

เปิดกว้าง ! ธรรมศาสตร์ ไฟเขียว นศ. แต่งกายตามเพศวิถี ใครดูหมิ่นมีโทษ

 

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศอนุญาตนักศึกษาแต่งกายตามเพศวิถี ทั้งเข้าเรียน - รับปริญญา ใครดูหมิ่นเจอโทษทางวินัย เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ธรรมศาสตร์ ไฟเขียว นศ. แต่งกายตามเพศวิถี
          วันที่ 9 มิถุนายน 2563 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563 ลงนามโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้...

          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติต่อนักศึกษา และการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด เพื่อป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ และเพื่อคุ้มครองบุคคลไม่ให้ถูกลบหลู่เกียรติ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์หรือตัวตน ผ่านทางการพูดจา ท่าทาง การแต่งกาย ลักษณะร่างกาย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบใด ตามหลักการยอกยาการ์ตา ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

ธรรมศาสตร์ ไฟเขียว นศ. แต่งกายตามเพศวิถี

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบและโอกาส และเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. 2558 และข้อ 12 ของระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ยังคงมีผลใช้บังคับตามมาตรา 108 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          1. ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563"

          2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563)

          3. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด ถือเป็นความผิดวินัย

          4. นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีสิทธิ์แต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาในงานทั่วไป เครื่องแบบนักศึกษาในงานพิธี หรือเครื่องแบบเฉพาะของคณะ เพื่อเข้าชั้นเรียน เข้าสอบวัดผล เข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามเพศวิถีของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา

          5. ผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีสิทธิ์แต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามเพศวิถีของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

          6. ห้ามมิให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน ออกประกาศ ระเบียบ หรือกำหนด แนวปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

          7. ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา มีอำนาจออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

ธรรมศาสตร์ ไฟเขียว นศ. แต่งกายตามเพศวิถี

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดกว้าง ! ธรรมศาสตร์ ไฟเขียว นศ. แต่งกายตามเพศวิถี ใครดูหมิ่นมีโทษ อัปเดตล่าสุด 10 มิถุนายน 2563 เวลา 11:03:05 2,336 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP