คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


          คณะจิตวิทยา เป็นคณะลำดับที่ 18 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจัดตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะจิตวิทยา ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2539

          การศึกษาวิชาจิตวิทยา ได้เริ่มขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหลักสูตรครุศาสตร์ ตั้งแต่ครั้งเป็นแผนกครุศาสตร์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2500 คณะครุศาสตร์ได้รับการสถาปนาเป็นคณะ การเรียนการสอนวิชาจิตวิทยา ได้จัดอยู่ในความรับผิดชอบของแผนกวิจัยการศึกษา และในปี พ.ศ. 2505 เริ่มมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวขึ้น การเรียนการสอนและการวิจัยทางจิตวิทยาได้พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว โดยมีขอบเขตกว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2506 จึงได้มีการจัดแผนกวิชาจิตวิทยาขึ้น เพื่อรับผิดชอบการสอนในสาขาวิชาจิตวิทยาแขนงต่าง ๆ สำหรับนิสิต ปริญญาตรี โท และเอกหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาเปิดสอนปีการศึกษา พ.ศ.2517 นับเป็น หลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย และคณะจิตวิทยาได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545

          ปัจจุบันนี้ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ รวมไปถึงหลักสูตรอื่นๆ ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางจิตวิทยาให้ กว้างขวาง ยิ่งขึ้น

           ระดับปริญญาตรี

          1.กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
          2.กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม
          3.กลุ่มวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
          4.กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ


           ระดับปริญญาโท

          1.กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
          2.กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม
          3.กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
          4.กลุ่มจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
          5.กลุ่มวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (ภาคนอกเวลาราชการ)
          6.กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคนอกเวลาราชการ)


           ระดับปริญญาเอก

          1.กลุ่มวิชาจิตวิทยาการศึกษา
          2.กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
          3.กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม


 การสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

          การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา รับผ่านการคัดเลือกผ่าน สกอ. (Admission กลาง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) : สายวิทย์-คณิต

                    1.GPAX ( 5 ภาคการศึกษา )                                  10 %
                    2.คะแนนสอบ วิชาความถนัดทั่วไป (GAT)                  40 %
                    3.คะแนนสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (PAT 1)                   30 %  
                    4.คะแนนสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ (PAT 2)                   20 %

         
2. คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2) : สายศิลป์-คำนวณ

                    1.GPAX ( 5 ภาคการศึกษา )                                   10 %
                    2.คะแนนสอบ วิชาความถนัดทั่วไป (GAT)                   40 % 
                    3.คะแนนสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (PAT 1)                    50 %

         
3. คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) : สายศิลป์-ภาษา

                    1.GPAX ( 5 ภาคการศึกษา )                                    10 %
                    2.คะแนนสอบ วิชาความถนัดทั่วไป (GAT)                     90 %   

             
 สถานที่ติดต่อ

          คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 16 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64
          ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ10330
          โทร 02-2189923-5 โทรสาร 02-2189923
          เว็บไซต์ http://www.psy.chula.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เมื่อ 4 มีนาคม 2554 เวลา 13:27:23 4,399 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP