x close

รวมข้อมูลสอบ ก.พ. 2564 รับสมัคร 8-28 มกราคม นี้ พร้อมเคล็ดลับสอบรอบเดียวผ่าน


          สมัครสอบ ก.พ. 2564 ภาค ก. รับสมัคร 2 แบบ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-28 มกราคม พร้อมแชร์ประสบการณ์สอบ ก.พ. รอบเดียวผ่าน ทำอย่างไรบ้าง มาดูกัน


สอบ ก.พ. คืออะไร

          ก.พ. เป็นชื่อย่อของ “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” โดยมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดถึงจัดสอบคัดเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน

          ดังนั้น การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการนั้น เป็นการคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง โดยแบ่งการสอบออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ การสอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. ซึ่งการสอบแต่ละภาครวมทั้งแนวข้อสอบก็จะแตกต่างกันไป ดังนี้

สอบ ก.พ. ภาค ก.

          การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. โดยมีวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน (คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน) ได้แก่ ความคิดวิเคราะห์เชิงภาษา การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน 

         เมื่อสอบผ่านแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองการสอบผ่านให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ มีรูปแบบการสอบทั้งหมด 2 แบบด้วยกัน
 
         1. สอบ ก.พ. แบบ Paper & Pencil โดยจัดสอบปีละ 1 ครั้ง เปิดรับสมัครสอบประมาณเดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี

         2. สอบ ก.พ. แบบ e-Exam โดยจัดสอบปีละ 1 ครั้ง เปิดรับสมัครสอบประมาณเดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี

สอบ ก.พ. ภาค ก. พิเศษ คือ

          การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) จะรับสมัครจากผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ซึ่งจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครของส่วนราชการ โดยจะเปิดสอบปีละ 2 ครั้ง ประมาณเดือนธันวาคมและเดือนเมษายน

          ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. พิเศษ จะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. เช่นเดียวกับผู้สอบผ่านภาค ก. ที่ ก.พ. จัดสอบปีละครั้ง แต่สำหรับใครที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว ไม่จำเป็นต้องสอบภาค ก. พิเศษ สามารถรอสอบ ภาค ค. ต่อไปได้เลย
 

สอบ ก.พ. ภาค ข. คือ

          การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยคุณสมบัติผู้สอบจะต้องสอบผ่านภาค ก. มาก่อน ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียนในหน่วยงานที่ต้องการสมัคร เน้นวิชาชีพเฉพาะตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา
 

สอบ ก.พ. ภาค ค. คือ

          การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยผู้เข้าสอบจะต้องผ่านภาค ก. และ ภาค ข. มาก่อน

สอบ ก.พ. 2563

 

          สำหรับในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบ ก.พ. ภาค ก.) วันที่ 8-28 มกราคม นี้ โดยในปีนี้ ภาค ก. เปิดรับสมัคร 2 แบบ คือ แบบ E-EXAM (แบบอิเล็กทรอนิกส์) และแบบ PAPER & PENCIL (แบบกระดาษ) ซึ่งผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้ทั้ง 2 แบบ โดยรายละเอียด มีดังนี้

สอบ ก.พ.


1. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป แบบ E-EXAM (ระบบอิเล็กทรอนิกส์)


         - มีที่นั่งจำนวน 40,998 ที่นั่ง การสอบแบบนี้จะสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ และมีศูนย์สอบจำนวน 12 ศูนย์

         - วุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบมี 2 วุฒิ คือ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

         - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564

         - แบ่งการสอบเป็น 6 รอบ สอบรอบละ 6,833 ที่นั่ง รวมเป็น 40,998 ที่นั่ง

         - รอบสอบที่ 1 รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท

         - รอบสอบที่ 2-6 รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี

         นอกจากนี้ ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2564 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EXAM) แล้ว สามารถสมัครสอบภาค ก. แบบกระดาษ (PAPER & PENCIL) ได้สอบ ก.พ.
ภาพจาก เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.

2. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป แบบ PAPER & PENCIL (แบบกระดาษ)

         - การสอบโดยใช้กระดาษ เปิดรับสมัครประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

         - ผู้สมัครสอบจะต้องมีวุฒิในการสมัคร 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ ปวช., ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส., ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท (คลิกอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ, รายชื่อศูนย์สอบ, จำนวนที่นั่งสอบ ได้ที่นี่)

สอบ ก.พ. ภาค ก. ผ่าน มีอายุกี่ปี

         หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ไม่ได้ระบุวันที่หมดอายุไว้ สามารถใช้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้ตลอดไป หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางสำนักงาน ก.พ. จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
 

แนวข้อสอบ ก.พ.

           สามารถเข้าไปดูตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์ของ ก.พ. ตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย 


เทคนิคเตรียมตัวสอบ ก.พ.

 
           1. ลองหาช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสำหรับอ่านหนังสือสอบ อาจเป็นช่วงเช้า สาย บ่าย หรือดึก หรือถ้าไม่จำกัดเวลาก็เลือกช่วงที่คิดว่าตัวเองมีสมาธิที่สุด ตัดภาระความกังวลใจต่าง ๆ เพราะจะช่วยให้การอ่านแม่นยำ จำได้อย่างว่องไว

           2. ถ้าเป็นไปได้การอ่านหนังสือสอบจากแสงธรรมชาติจะดีสำหรับดวงตา เพราะจะทำให้การอ่านลื่นไหล สายตาไม่อ่อนล้า แต่ไม่ควรเลือกแสงแดดที่จ้าเกินไป ทั้งนี้ ถ้าต้องการใช้แสงจากหลอดไฟ ไม่ควรเลือกโคมไฟแสงสีขาวเกินไปหรือเหลืองจนเกินไป เพราะแสงแบบนี้จะแยงตา ทำให้สายตาเสีย ควรใช้แสงไฟสำหรับการอ่านหนังสือโดยเฉพาะแสงที่เรียกว่า Warm White หรือ Cool White โดยเลือกแบบที่เราชอบ อ่านแล้วไม่ปวดตา

           3. โต๊ะหนังสือควรอยู่ใกล้หน้าต่างหรือแสงแดดสามารถส่องเข้ามาได้ เวลานั่งอ่านหนังสือสอบจะได้ไม่อึดอัด มีอากาศถ่ายเท และสบายตา

           4. การวางหนังสือที่ดีควรวางในแนวตั้งทำมุมประมาณ 40-80 องศากับโต๊ะ หรือทำมุม 30 องศากับดวงตา ซึ่งเป็นมุมที่ทำให้อ่านหนังสือง่าย ไม่ปวดคอ ไม่ต้องก้มอ่าน หรือจะใช้ที่ตั้งวางหนังสือสำเร็จรูปก็ได้ หลังควรพิงพนักเก้าอี้ ร่างกายจะได้ผ่อนคลาย ไม่เมื่อย ทำให้อ่านหนังสือสอบได้ยาวนาน

           5. ควรพักหรือเปลี่ยนอิริยาบถทุก 30 นาที เพื่อลดอาการระคายเคือง แสบตา หรือน้ำตาไหล

           6. อ่านหนังสือสอบและฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ ให้มาก ซึ่งถ้าใครคิดว่าอ่านเองแล้วอาจง่วง อาจสมัครเรียนออนไลน์ก็ได้ เปิดดูคลิปสอนในยูทูบ หรือไปสมัครติว ภาค ก. โดยมีเรียนตัวต่อตัวและแบบกลุ่มทั้งกลุ่มเล็กและใหญ่

           7. ถ้ารู้ตัวเองว่าอ่อนตรงไหน ติดขัดแนวข้อสอบแบบไหน ก็พยายามฝึกทำบ่อย ๆ เวลาไปทำในห้องสอบจะได้ประหยัดเวลา
 

สอบ ก.พ. ให้ผ่านในครั้งเดียว ทำยังไง

          การสอบ ก.พ. นอกจากจะอ่านหนังสือลองหาแนวข้อสอบมาลองทำดูแล้ว ในโลกโซเชียลมีเดียยังได้มีการแชร์เทคนิคในการสอบ ก.พ. ให้ผ่านในครั้งเดียวไว้มากมาย เช่น

"ติดตามเพจ สอบ ก.พ. ได้เลย เพราะจะมีแนวข้อสอบมาให้ลองทำเรื่อย ๆ แถมโหลดฟรีด้วย"
@Petrucci 


"หนังสือความรู้ความสามารถทั่วไป ของ Hi-Ed เพราะแต่ละปีทาง ก.พ.
ก็อาจจะหยิบเนื้อหาหรือข้อสอบจากเล่มนั้นเล่มนี้มาออกบ้างในอัตราที่แตกต่างกัน แต่ก็จะวนซ้ำกันทุกปี"
@blackkitten

"คู่มือ English ก.พ. ภาค ก. 64 (ฉบับอ่านง่าย มีเทคนิคช่วยจำ สอบผ่านชัวร์)
สรุป Grammar ครบทุกเรื่อง รวม synonyms กว่า 580 คำ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. 200 ข้อ พร้อมเฉลย"
@thetutah


"ติดตามยูทบ พี่รวิ ติวสอบราชการ เฉลยทุกข้อ ! 
ตัวอย่างข้อสอบ ENG ปี 63 จากเว็บ ก.พ. ไม่ต้องเสียตังค์"
@soblau 무즈 ( lll )


"อ่านหนังสือ Intensive ก.พ. ภาษาอังกฤษ"
@blackkitten

         ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีกับการสอบในครั้งนี้นะคะ ^^

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมข้อมูลสอบ ก.พ. 2564 รับสมัคร 8-28 มกราคม นี้ พร้อมเคล็ดลับสอบรอบเดียวผ่าน อัปเดตล่าสุด 13 มกราคม 2564 เวลา 17:26:38 16,931 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP