คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
แนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

           คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะลำดับที่ 17 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548  ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้แยกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเกิดขึ้นพร้อมกับการตั้งคณะวิทย์ฯ ด้วย และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านสาธารณสุข  สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขให้ก่อเกิดการป้องกัน  การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคม โดยเน้นความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์สามารถปฏิบัติงานและประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           ปัจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร และปริญญาโท 4 หลักสูตร นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มุ่งเน้นที่จะผลิตเจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย  สำหรับเอกชนและรัฐ  หรือองค์กรชุมชนต่าง ๆ

หลักสูตรการศึกษา

           คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังนี้ 

           ปริญญาตรี

           1. อนามัยสิ่งแวดล้อม
           2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
           3. การส่งเสริมสุขภาพ

           ปริญญาโท

           หลักสูตรภาษาไทย

           1. การจัดการสาธารณสุข
           2. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
           3. การจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ

           หลักสูตรภาษาอังกฤษ

           1. สุขภาพอนามัยประชากรโลก

การสมัครเข้าศึกษา

           ระดับปริญญาตรี


           การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการเองแบบรับตรง และการคัดเลือกผ่าน สกอ. (Admission กลาง)         

           ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) หลักสูตรภาษาไทย

           คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 

           1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านสาธารณสุข หรือสุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ 

           2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันสอบสัมภาษณ์ 

           3. กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามตามข้อ 2.2 สามารถสมัครสอบได้ แต่ทั้งนี้การพิจารณาได้รับคัดเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา

           4. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

           5. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ ( TU-GET) หรือ IELTS หรือ TOEFL (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ผู้สมัครที่กำลังจะสอบหรือรอผลสอบภาษาอังกฤษก็สามารถสมัครสอบได้ แต่ต้องนำผลการสอบมายื่นที่งานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2550  มิฉะนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติ

การสมัครสอบ 

           ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 และชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

           1. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ http://www.reg.tu.ac.th/ 

           2. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนำไปชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเทอร์เน็ต เป็นสำคัญ

           3. ผู้สมัครนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ไปยื่นชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชำระค่าสมัคร 500 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาท หากผู้สมัครรายใด มิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กำหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบอินเทอร์เน็ต เป็นโมฆะ 
  
           4. ธนาคารรับชำระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชำระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออกหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชำระเงินค่าสมัครธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบสมัครด้วย เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) 

           5. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้หลังจากชำระเงินสมัครแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดราชการ) ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://www.reg.tu.ac.th/

สถานที่ติดต่อ : 

           สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
           อาคารปิยชาติ ชั้น 10  คลองหลวง รังสิต
           ปทุมธานี 12121
           โทร. 02-516-2708 
           เว็บไซต์ http://fph.tu.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โพสต์เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14:55:11 3,985 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP