คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรีแนะนำคณะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

         
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2519 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศกำลังรีบเร่งพัฒนาด้านธุรกิจอุตสาหกรรม และมีความจำเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในทางปฎิบัติ รวมทั้งมีความรอบรู้ทางด้านวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมที่จะทำงานควบคู่กับวิศวกรอย่างมีประสิทธิภาพ

          เริ่มแรกคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในสาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ต่อมาในปี 2520 เปิดสอนในสาขาเคมี ในปี 2525 และ 2538 เปิดสอนสาขาจุลชีววิทยา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารตามลำดับ ในช่วงปี 2533-2539 ได้ขยายหลักสูตรในระดับปริญญาโทในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์และจุลชีววิทยา เพิ่อเน้นงานวิจัยและพัฒนาที่สนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
  
          ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร ปริญญาโท 11 หลักสูตร และปริญญาเอก 6 หลักสูตร นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กำลังเร่งดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย ในลักษณะเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มคุณภาพและศักยภาพของบัณฑิต ให้สามารถสนองความต้องการของภาครัฐและถาคธุรกิจอุตสาหกรรม

 หลักสูตรการศึกษา

          คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาที่ยังขาดแคลนและมีความต้องการสูง โดยคณะวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน มีหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

           ปริญญาตรี

          + คณิตศาสตร์ 
          +วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
          +สถิติประยุกต์ 
          +เคมี 
          +ฟิสิกส์ 
          +จุลชีววิทยา 
          +วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
          +เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
          +วัสดุและนาโนเทคโนโลยี
          +หลักสูตรเชิงบูรณาการ
          +หลักสูตร Honors Program เน้นการศึกษาด้วยตนเอง การทำโปรเจคต์และวิจัย

           ปริญญาโท

          +คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
          +การสอนคณิตศาสตร์ 
          +เคมีอุตสาหกรรม 
          +เคมีศึกษา 
          +ฟิสิกส์ 
          +ฟิสิกส์ศึกษา 
          +จุลชีววิทยาประยุกต์ 
          +วิทยาศาสตร์การอาหาร 
          +จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
          +นาโนเทคโนโลยี 
          +วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (2552)

           ปริญญาเอก

          +คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
          +วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี (นานาชาติ) 
          +ฟิสิกส์ 
          +วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
          +วิทยาศาสตร์การอาหาร 
          +นาโนเทคโนโลยี

 การสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 

          การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษา มจธ. แบ่งเป็นการรับสมัครที่ทางสถานบันดำเนินการเอง และการคัดเลือกผ่าน สกอ. (Admission กลาง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

           มจธ. ดำเนินการเอง

          มจธ.เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา 2 แบบ คือ แบบโควตา และแบบรับตรง แต่ละแบบมีหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

           โควตาเรียนดี

          1. คะแนน GPAX ม.4-5 (4 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75

          2. คะแนน GPA 

          - กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 
          - กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 

          3. ลำดับที่ 25% แรกของชั้นปี

           โควตาความสามารถพิเศษ

          1. คะแนน GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

          2. มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ โดยมีเอกสารรับรอง เช่น ด้านวิชาการ,ศิลปะ,กีฬา โดยกิจกรรมนั้นควรเป็นกิจกรรมนั้นควรเป็นกิจกรรมที่ได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่ง ในระดับจังหวัด เขตการศึกษา ภูมิภาค ประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ และเป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน

           โควตาชมรมมด

          1. คะแนน GPAX ม.4-5 (4 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75

          2. คะแนน GPA 

          - กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
          - กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

          3. ลำดับที่ 25% แรกของชั้นปี

           โควตา มสธ.

          - คะแนน GPAX ม.4-5 (4 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75

           การรับตรง

          1. คะแนน GPAX ม.4-5 (4 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75

          2. คะแนน GPA 

          - กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 
          - กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

          3. การสอบสัมภาษณ์


 Admission กลาง


 

 GPA 20 %

 

O-NET 35 % 

 

 A-NET 35 %

   
 วิทยาศาสตร์  6%       วิทยาศาสตร์ 7%  วิทยาศาสตร์ 20%
 คณิตศาสตร์  5%  คณิตศาสตร์ 7%  คณิตศาสตร์ 10%   
 ภาษาอังกฤษ 3%  ภาษาอังกฤษ 7%      ภาษาอังกฤษ 5%
 ภาษาไทย 3%  ภาษาไทย 7%  
 สังคมศึกษา 3%  สังคมศึกษา 7%   สถานที่ติดต่อ 

          สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          เลขที่ 126 ถนน ประชาอุทิศ 
          แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

          โทร. 0-2470-8808, 14,15 โทรสาร 0-2427-8050
          เว็บไซต์ http://science.kmutt.ac.th/

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 

 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี โพสต์เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 22:23:56 2,229 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP