x close

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT 2563 - วิธีลงทะเบียน MyTCAS 2 ธ.ค. นี้

           ขั้นตอนการสอบ GAT/PAT 2563 มีอะไรบ้าง วิธีลงทะเบียนและวันกำหนดสอบ รวมถึงวิธีลงทะเบียน MyTCAS63 ระบบตรวจคะแนนที่ใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 5 รอบ เริ่ม 2 ธันวาคม เป็นต้นไป

gat pat 2563

           เปิดรับสมัครกันแล้ว สำหรับการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2563 และน้อง ๆ ที่ยังสงสัยว่า วิธีสมัครสอบ GAT PAT 63 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง รวมถึงความสำคัญของการลงทะเบียน MyTCAS63 ระบบตรวจคะแนนที่ใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งปีนี้น้อง ๆ จะต้องละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะมีการตรวจผลคะแนนที่ระบบดึงมาด้วย หากคะแนนไม่ตรง จะต้องแก้ไขโดยการอัปโหลดใบ ปพ. ทันที

สำหรับขั้นตอนการสมัคร GAT/PAT 2563 มีดังนี้

           1. กดเข้าระบบ GAT PAT 63 ทาง www.niets.or.th และคลิกตรงช่อง GAT/PAT

gat pat 2563

           2.  การลงทะเบียบรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบสมัครสอบ GAT PAT 63

gat pat 2563

           ผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าระบบ ให้เลือกเมนูลงทะเบียน (รายใหม่) ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริง และกำหนดรหัสผ่านตามขั้นตอน ผู้สมัครสอบจะได้รับรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ (รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านถือเป็นข้อมูลเฉพาะของผู้สมัครสอบเอง ดังนั้น กรุณาบันทึกและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง)

           กรณีเคยลงทะเบียนรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT PAT แล้ว ให้เข้าระบบได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ (หากลืมรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT PAT สามารถสอบถามรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT PAT ได้ คลิกที่นี่

           ดูแบบฟอร์มขั้นตอน การสมัครสอบ GAT PAT ทั้งหมด คลิก

           3. วิธีการลงทะเบียน สำหรับผู้สมัครที่รหัสบัตรขึ้นต้นด้วย G หรือ P หรือ ใช้หนังสือเดินทาง

           ลงทะเบียนใหม่

                      3.1 กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องครบถ้วน
                      3.2 กรอกข้อมูลการศึกษาและที่อยู่ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์
                      3.3 กำหนดรหัสผ่าน
                      3.4 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม "ลงทะเบียน"
                      3.5 เสร็จสิ้นการลงทะเบียน

           ดูขั้นตอนการลงทะเบียน คลิก

           4. รายชื่อสนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบในเขต กทม. นนทบุรี และปทุมธานี ในการทดสอบ GAT PAT 2563

           ผู้สมัครสอบ GAT PAT ที่ประสงค์เลือกสนามสอบในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี หลังจากชำระเงิน และสถานะการชำระเงินเปลี่ยนเป็น "ชำระเงินแล้ว" ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบสมัครสอบ GAT/PAT 2563 แล้วเข้าเมนู "เลือกสนามสอบ" เพื่อเลือกโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ โดยสนามสอบที่สามารถเลือกได้ต้องมีสถานะที่นั่งสอบ "ว่าง" เท่านั้น โดยสนามสอบในกรุงเทพฯ มี 39 สนาม นนทบุรี 6 สนาม และปทุมธานี 5 สนาม ดังนี้

gat pat 2563

gat pat 2563

           5. การเปิดอำเภอและจังหวัดตามภูมิภาคทั่วประเทศในการสอบ GAT/PAT 2563 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี) สามารถเลือกอำเภอและจังหวัด ในขั้นตอนการสมัครสอบ และสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจะหมดเขตการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 (รายชื่ออำเภอและจังหวัดทั่วประเทศในการสอบ GAT/PAT 2563 คลิก)

           6. ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT

           - ลงทะเบียน/สมัครสอบ : 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562

           - สมัครสอบ เลือกวิชา เลือกเขต/อําเภอ จังหวัดที่จะไปสอบ : 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562

           - พิมพ์ใบสมัครสอบ ชําระเงินค่าสมัครสอบกับผู้รับชําระเงิน (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส) : 25 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2562

           - ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน เลือกสนามสอบที่จะไปสอบ : 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562

           - ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ : 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562

           - ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ : 3 มกราคม 2563

           - จัดการทดสอบ : 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

           - ประกาศผลสอบ : 1 เมษายน 2563

           7. ตารางสอบ GAT/PAT 2563

           - 22 กุมภาพันธ์ 2563 : ช่วงเช้า สอบ 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ช่วงบ่าย สอบ 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

           - 23 กุมภาพันธ์ 2563 : ช่วงเช้า สอบ 72 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 2) ช่วงบ่าย สอบ 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)

           - 24 กุมภาพันธ์ 2563 : ช่วงเช้า สอบ 73 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 3) ช่วงบ่าย สอบ 74 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)

           - 25 กุมภาพันธ์ 2563 : ช่วงเช้า สอบ 76 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 6) ช่วงบ่าย สอบ 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1), 78 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.2), 79 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.3), 80 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.4), 81 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.5), 82 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.6), 83 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.7)

gat pat 2563

gat pat 2563

           สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน TCAS63 เริ่มใช้งานระบบตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

           ความสำคัญของการลงทะเบียน MyTCAS เพื่อให้ระบบดึงคะแนนของผู้สมัครไปพิจารณาได้ เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์เมื่อสอบติด และเพื่อทำรายการสละสิทธิ์คณะที่ยืนยันสิทธิ์ไป

ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

           1. ผู้สมัครแต่ละคน สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้สูงสุด 2 ครั้ง โดยต้องสละสิทธิ์สาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไปแล้วในระบบตาม ช่วงเวลาที่กำหนด ก่อน ทำการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปได้

           2. ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว ดังนี้

                      2.1 รหัสประจำตัวผู้สมัคร (username) ได้แก่

                      - เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย

                      - เลข G (เลข 13 หลัก) พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับ
ผู้สมัครชาวต่างชาติ ที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และ สป. ศธ. ได้ออกเลข G จากระบบ GCODE ให้ใช้งานแทนเลขประจำตัวประชาชน

                      - เลขพาสปอร์ต พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่ไม่มีเลข G จากระบบ GCODE ของ สป. ศธ.

                      2.2 รหัสผ่านเข้าระบบ (password) จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลัก

                      2.3 อีเมลที่ใช้งานเป็นประจำ โดยแต่ละอีเมลสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 บัญชีใช้งานเท่านั้น และจะมีการแจ้งผลลงทะเบียนผ่านทางอีเมลเท่านั้น

           4. ระบบจะแสดงคะแนนที่ดึงมาได้ อาทิ เกรดเฉลี่ย ม.ปลาย (GPAX), GAT PAT, ONET, วิสามัญ

           5. หากพบว่าคะแนนไม่ตรง ต้องกดแก้ไขทันที เพราะคะแนนเหล่านี้จะเป็นคะแนนที่มหาวิทยาลัยดึงไปพิจารณา หากข้อมูลไม่ตรง อาจส่งผลให้การคัดเลือกเป็นโมฆะ และอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปได้

           6. การแก้ไขต้องอัปโหลดหลักฐานประกอบ เช่น ข้อมูล GPAX ไม่ตรง ต้องอัปโหลดใบ ปพ. เพื่อพิจารณาการแก้ไข

           การรับสมัครแบ่งออกเป็น 5 รอบด้วยกัน ได้แก่

           รอบที่ 1 Portfolio
           รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
           รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (+กสพท)
           รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน
           รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

gat pat 2563

gat pat 2563

           สามารถดูคู่มือ TCAS63 แบบละเอียด สำหรับผู้สมัคร คลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก niets.or.th, mytcas.com
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT 2563 - วิธีลงทะเบียน MyTCAS 2 ธ.ค. นี้ อัปเดตล่าสุด 6 ธันวาคม 2562 เวลา 16:21:01 3,849 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP