ม. เกษตร จัดค่าย เติมฝันนักเทคนิค (การสัตวแพทย์) ครั้งที่ 1
รายละเอียดการรับสมัคร "ค่ายเติมฝันนักเทคนิค(การสัตวแพทย์)"

• กำหนดการ

           รับสมัคร  28 กุมภาพันธ์ 2554 

           ประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2554 

           ยืนยันสิทธิและชำระเงิน 5-12 กุมภาพันธ์ 2554 

           "ค่ายเติมฝันนักเทคนิค(การสัตวแพทย์)" 26-27 มีนาคม 2554

• คุณสมบัติผู้สมัคร 

           ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

• หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

           1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้) โดยติดรูปถ่ายในใบสมัคร ส่วนรูปถ่ายอีก 1 รูปให้แนบมาพร้อมกับใบสมัคร พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่าย 

           2. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น 

           3. สำเนาบัตรประจาตัวนักเรียน จำนวน 1 แผ่น 

           4. ซองจดหมายขนาด 6.4 x 9 นิ้ว หรือขนาดใกล้เคียง ติดแสตมป์ 5 บาท พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเอง จำนวน 1 ซอง 

           หมายเหตุ 

           - ใบสมัครสามารถ Download ได้จาก http://www.vettech.ku.ac.th/ 
           - ต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง 
           - ด้วยลายมือตัวบรรจงอ่านง่าย 

           หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง จะไม่รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการ

• การรับสมัคร 

           1. ผู้สมัครทุกคนจะต้องเสียค่าสมัครคนละ 50 บาท โดยส่งเป็นเงินสดใส่มาในซองจดหมาย 

           2. ผู้สมัครทุกคนจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมกับหลักฐานทั้งหมดตามที่ระบุข้างต้นทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยถือตราประทับไปรษณียากรเป็นสำคัญ จ่าหน้าซองดังนี้ 


           โครงการ"ค่ายเติมฝันนักเทคนิค(การสัตวแพทย์)" 
           สโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
           50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 

• การประกาศผล 

           คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม 2554 โดยวิธีดังนี้ 

           1. จดหมายแจ้งผลการคัดเลือก 

           2. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

           3. ทางเว็บไซต์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www.vettech.ku.ac.th/)
โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

• การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม 

           ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ

           วิธีการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม 

           1. หลังจากประกาศผลการคัดเลือกแล้ว โอนเงินค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางธนาคารซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในภายหลัง 

           2.เมื่อโอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ให้โทรศัพท์มาแจ้งตามเบอร์โทรที่ให้ไว้และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่ 

           - ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าสโมสรนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
           - ทางเว็บไซต์คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (http://www.vettech.ku.ac.th/

           3. ถ่ายเอกสารหลักฐานการโอนเงิน จำนวน 1 ใบ มายืนยันหน้างาน (26 มีนาคม 2554) 

           ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม 

           ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 บาท โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ภายในวันที่ 5-12 มีนาคม 2554

• วันและสถานที่จัดกิจกรรม 

           วันที่ 26-27 มีนาคม 2554 ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

           หมายเหตุ 

           1. การเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเติมฝันนักเทคนิค(การสัตวแพทย์)" นี้ ไม่มีผลใดๆ ทั้งสิ้นต่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

           2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.vettech.ku.ac.th/ คลิก vettech webboard ติดต่อ 

           นางสาวณัชชารีย์ นิลอัมพร เบอร์โทรศัพท์ 084-7014574 
           นายสัตวแพทย์วนัท ศรีเจริญ เบอร์โทรศัพท์ 081-4588505ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม. เกษตร จัดค่าย เติมฝันนักเทคนิค (การสัตวแพทย์) ครั้งที่ 1 โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14:07:00 163 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP