คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิวัฒนาการมาจาก โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์ แลการพยาบาลไข้ ได้รับพระราชทานกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2439 โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย

 ประวัติความเป็นมา

          สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเห็นว่าวิชาแพทย์ผดุงครรภ์มีความจำเป็นแก่ชีวิตของสตรี เนื่องจากในสมัยนั้นสตรีต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากการคลอดบุตร จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนเพื่ออบรมผดุงครรภ์ขึ้นในบริเวณโรงพยาบาลศิริราชเริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ . ศ .2439 โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้" สังกัดกรมศึกษาธิการ 

          ซึ่งต่อมาเรียกว่ากระทรวงธรรมการ และทรงโปรดเกล้าฯให้ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก การศึกษาวิชาการพยาบาลจึงได้เริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้น ในระยะต่อมาโรงเรียนได้พัฒนามาเป็นลำดับจนเป็น " โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ " ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามเป็น "มหาวิทยาลัยมหิดล" ในปี พ . ศ . 2512 

          พ.ศ . 2515 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลได้รับอนุมัติให้ยกวิทยฐานะเป็น "คณะพยาบาลศาสตร์" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นับเป็นคณะที่ 13 ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 18 เล่ม 89 ตอนที่ 103 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 กรกฎาคม 2515 โดยมีนางสงวนสุข ฉันทวงศ์ เป็นคณบดีคนแรก และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความก้าวหน้าทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามลำดับจนถึงปัจจุบัน 

 หลักสูตรการศึกษา

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรทางการพยาบาลหลากหลายระดับ ซึ่งประกอบไปด้วย

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี

          พยาบาลศาสตรบัณฑิต (B.N.S.)

          เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ของวิชาชีพการพยาบาล ได้ฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการ และสถานการณ์จริงในโรงพยาบาล ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและในชุมชน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ และร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ บัณฑิตมีงานทำร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 

          พยาบาลศาสตรบัณฑิต (B.N.S.) สำหรับนักศึกษานานาชาติ

          หลักสูตรระดับปริญญาโท

          พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (M.N.S.)

          หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (M.N.S.) มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 6 สาขา ได้แก่

          -  การพยาบาลผู้ใหญ่
          -  การผดุงครรภ์ขั้นสูง
          -  การพยาบาลเด็ก
          -  การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช
          -  การพยาบาลผู้สูงอายุ
          -  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

          หลักสูตรระดับปริญญาเอก

          Doctor of Philosophy in Nursing Program (Ph.D)

          หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน)

          หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เป็นหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเตรียมพยาบาลให้มีความรู้ความชำนาญในการพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพของพยาบาล อันจะช่วยทำให้บริการด้านสุขอนามัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ในปัจจุบันหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางมีหลายสาขา ดังนี้ 

          1. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 
          2. สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (การผ่าตัด) 
          3. สาขาการจัดการการพยาบาล (การบริหารการพยาบาล) 
          4. สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) 
          5. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ 
          6. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง 
          7. สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
          8. สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ 
          9. สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด 
          10. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง 
          11. สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
          12. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล 

การสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

          การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา รับผ่านการคัดเลือกผ่าน สกอ. (Admission กลาง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1.GPAX ( 5 ภาคการศึกษา )                                              20 %
          2.คะแนนสอบ วิชาความถนัดทั่วไป (GAT)                              30 %
          3.คะแนนสอบ O-NET (8 กลุ่มสาระวิชา)                                30%
          4.คะแนนสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ (PAT 2)                                20 %

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
          เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช 
          เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
          โทรศัพท์ 0-2419-7466-80  
          โทรสาร 0-2412-8415
          เว็บไซต์ http://www.ns.mahidol.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์เมื่อ 22 มกราคม 2554 เวลา 17:44:42 3,184 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP