x close

สกอ. ร่อนหนังสือให้ 56 มหาลัยทั่วกรุง หยุดเรียน หลังฝุ่นพิษเข้าขั้นวิกฤต

          สกอ. ส่งหนังสือขอให้ 56 มหาวิทยาลัย และ รร.สาธิต 24 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ ปิดเรียน 2 วัน หลังค่า PM2.5 เข้าขั้นวิกฤต
สกอ. ร่อนหนังสือให้ 56 มหาลัยทั่วกรุง หยุดเรียน หลังฝุ่น PM2.5 เข้าขั้นวิกฤต

สกอ. ร่อนหนังสือให้ 56 มหาลัยทั่วกรุง หยุดเรียน หลังฝุ่น PM2.5 เข้าขั้นวิกฤต

          จากกรณีที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นค่อนข้างรุนแรง ทาง ศธ. จึงประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีปัญหาค่าฝุ่นละอองสูง ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พร้อมขอความร่วมมือไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้มีการหยุดเรียนในระดับอุดมศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น

          ล่าสุด (30 มกราคม 2562) แนวหน้า รายงานว่า นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) และรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ตนได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน รวม 56 แห่ง เรื่องขอความร่วมมือหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ความว่า...

          ตามที่ได้เกิดสภาพอากาศที่มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลนั้น รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้มีความห่วงใยในสุขภาพของเด็กและเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา จึงทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกำกับและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เพื่อพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวในระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และให้ทางสถาบันรอดูสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้การให้ความร่วมมือดังกล่าวขอให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ดุลยพินิจและความเหมาะสมประกอบด้วย โดยรายชื่อสถาบันต่าง ๆ ที่แจ้งขอความมือ มีดังนี้

สกอ. ร่อนหนังสือให้ 56 มหาลัยทั่วกรุง หยุดเรียน หลังฝุ่น PM2.5 เข้าขั้นวิกฤต

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร,มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา,มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลัยชินวัตร, มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

          มหาวิทยาลัยธนบุรี,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยปทุมธานี, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกวิทยาลัยทองสุข, วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, สถาบันอาศรมศิลป์, สถาบันรัชต์ภาคย์, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

สกอ. ร่อนหนังสือให้ 56 มหาลัยทั่วกรุง หยุดเรียน หลังฝุ่น PM2.5 เข้าขั้นวิกฤต

          โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (มัธยมศึกษา), โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม), โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม), โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ปฐมวัยและประถมศึกษา), โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (ป.1-ป.6), โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ม.1-ม.6)

          โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ม.1-ม.6), โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อ.1-ป.6), โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ.1-อ.3),โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ป.1-ป.6), โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ม.1-ม.6),โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต (อ.1-ม.6), โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

สกอ. ร่อนหนังสือให้ 56 มหาลัยทั่วกรุง หยุดเรียน หลังฝุ่น PM2.5 เข้าขั้นวิกฤต

สกอ. ร่อนหนังสือให้ 56 มหาลัยทั่วกรุง หยุดเรียน หลังฝุ่น PM2.5 เข้าขั้นวิกฤต

สกอ. ร่อนหนังสือให้ 56 มหาลัยทั่วกรุง หยุดเรียน หลังฝุ่น PM2.5 เข้าขั้นวิกฤต

สกอ. ร่อนหนังสือให้ 56 มหาลัยทั่วกรุง หยุดเรียน หลังฝุ่น PM2.5 เข้าขั้นวิกฤต

สกอ. ร่อนหนังสือให้ 56 มหาลัยทั่วกรุง หยุดเรียน หลังฝุ่น PM2.5 เข้าขั้นวิกฤต

สกอ. ร่อนหนังสือให้ 56 มหาลัยทั่วกรุง หยุดเรียน หลังฝุ่น PM2.5 เข้าขั้นวิกฤต


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สกอ. ร่อนหนังสือให้ 56 มหาลัยทั่วกรุง หยุดเรียน หลังฝุ่นพิษเข้าขั้นวิกฤต อัปเดตล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:38:20 19,341 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP