คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่

 


แนะนำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เรียกชื่อตามเมือง ได้เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 ซึ่งต่อมาได้กำหนดให้เป็นวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบต่อมา ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคณะทั้งหมด 17 คณะ

           คณะบริหารธุรกิจเป็น 1 ใน 5 ภาควิชาของคณะสังคมศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2508) มีสถานะเป็นภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้พิจารณาเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศมีความต้องการบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2535 ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชีและสำนักงานเลขานุการคณะ และเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการคณะโดยแบ่งเป็น 5 งานคือ งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา และงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนวิชาการและส่วนงานอื่น โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แบ่งหน่วยงานคณะบริหารธุรกิจเป็น 6 หน่วยงานคือ สำนักงานคณะ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชี และศูนย์นวัตกรรมการจัดการ

 ตราสัญญลักษณ์  

           

 สีประจำคณะบริหารธุรกิจ 

           เทาอมฟ้า

 หลักสูตรการศึกษา

           ระดับปริญญาตรี เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ

           1. หลักสูตรการบัญชี

           ชื่อปริญญา    
           
           ภาษาไทย     :    บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
           ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Accounting ( B.Acc.)

           จะต้องเรียนทั้งหมด 141 หน่วยกิต แบ่งเป็น

           - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย การเมืองการปกครอง จิตวิทยา การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

           - หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 105 หน่วยกิต แบ่งเป็น วิชาแกน 36 หน่วยกิต  วิชาเอก 54 หน่วยกิต  วิชาโท 15 หน่วยกิต  ซึ่งวิชาโทที่เรียนต้องไม่ใช่วิชาในหมวดวิชาเอก

           - หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต นักศึกษาจะเลือกเรียนวิชาเรียนที่สนใจนอกเหนือไปจากวิชาเอกและวิชาโทของสาขาวิชานั้นๆได้

           2. หลักสูตรการบริหารธุรกิจ 

           ชื่อปริญญา      
           
           ภาษาไทย    :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
           ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration ( B.B.A. )

           จะต้องเรียนทั้ง หมด 135 หน่วยกิต แบ่งเป็น

           - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย การเมืองการปกครอง จิตวิทยา การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

           - หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 90 หน่วยกิต แบ่งเป็น วิชาแกน 39 หน่วยกิต วิชาเอก 51 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษา(แขนงวิชา) ได้จากแผนใดแผนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

           (1) แผน 1 การเงินและการธนาคาร

           (2) แผน 2 การจัดการ

           (3) แผน 3 การตลาด

           - หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต นักศึกษาจะเลือกเรียนวิชาเรียนที่สนใจนอกเหนือไปจากวิชาเอกและวิชาโทของสาขาวิชานั้นๆได้

 สอบถามข้อมูลได้ที่

           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
           239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง
           จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

           โทรศัพท์  : 053-942105,053-942113 
           โทรสาร  : 053-892201 
           อีเมล์ : accba@chiangmai.ac.th 
           เว็บไซต์ : http://www.ba.cmu.ac.th/

                 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ โพสต์เมื่อ 30 ธันวาคม 2553 เวลา 15:08:40 14,477 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP