x close

เด็กเตรียมพัฒน์ เจ๋ง ! คว้าอันดับ 1 แอดมิชชัน นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ             ทปอ. เผยผลคะแนนแอดมิชชัน 2561 เด็กเตรียมพัฒน์ เจ๋ง คว้าอันดับ 1 นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ด้วยคะแนน 91.29

           วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 มีรายงานว่า ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แถลงข่าวประกาศผล TCAS การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชัน ปีการศึกษา 2561 ว่า

           มีผู้สมัครทั้งสิ้น 55,535 คน ใน 3,303 คณะ/สาขาวิชา 62 สถาบัน มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายจำนวน 44,371 คน

           ทั้งนี้จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า มีคณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

           อันดับที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ใช้เกณฑ์การคัดเลือกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา อัตราแข่งขัน 1:110

           อันดับที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สวนสุนันทา อัตราแข่งขัน 1:92

           อันดับที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาประถมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มรภ.สุนันทา อัตราแข่งขัน 1:90

           อันดับที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มรภ.สวนสุนันทา อัตราแข่งขัน 1:67

           อันดับที่ 5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1:56

แอดมิชชัน
ภาพจาก Admission Premium

           โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนโดดเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 คน เรียงตามลำดับ ดังนี้

           1. นางสาวชญานิษฐ์ ศรีวิโรจน์

           คะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.29
           ผ่านการคัดเลือก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

           2. นายวิศรุต กองสุข

           คะแนนคิดเป็นร้อยละ 87.18
           ผ่านการคัดเลือก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

           3. นางสาวชุติกาญจน์ กวีวรญาณ

           คะแนนคิดเป็นร้อยละ 85.84
           ผ่านการคัดเลือก คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

           4. นางสาวฐิตาภรณ์ ชูโต

           คะแนนคิดเป็นร้อยละ 85.63
           ผ่านการคัดเลือก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
           โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร

           5. นายชญาพงศ์ สุวรรณชาติ

           คะแนนคิดเป็นร้อยละ 84.63
           ผ่านการคัดเลือก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

           6. นางสาวนิธินันท์ ลีธนะกุล

           คะแนนคิดเป็นร้อยละ 84.21
           ผ่านการคัดเลือก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

           7. นายโสภณ โพธิรัชต์

           คะแนนคิดเป็นร้อยละ 83.91
           ผ่านการคัดเลือก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

           8. นางสาวปณิดา เพชรไพรินทร์

           คะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.80
           ผ่านการคัดเลือก คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น

           9. นายชัชพล พงษ์เย็น

           คะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.48
           ผ่านการคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เด็กเตรียมพัฒน์ เจ๋ง ! คว้าอันดับ 1 แอดมิชชัน นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ อัปเดตล่าสุด 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:28:21 16,400 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP