กรรมการอิสระ เห็นชอบ ห้ามสอบข้อเขียนอนุบาล-ประถม ฝ่าฝืนเจอปรับ 5 แสน

 
             กรรมการอิสระ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. พัฒนาการศึกษา ห้ามสอบข้อเขียนอนุบาล-ประถม ในการรับเข้าเรียน ฝ่าฝืนเจอปรับ 5 แสน จ่อชงคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
สอบข้อเขียน
Cat Act Art / Shutterstock.com (ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล)

             เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กอปศ. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ... โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเร็ว ๆ นี้

             ในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวนั้นมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งจากการรวบรวมจากเว็บไซต์ และการลงพื้นที่ อย่างเช่น ที่ จ.ร้อยเอ็ด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยในหลักการมาตราต่าง ๆ แต่มีรายละเอียด เช่น องค์ประกอบของคณะกรรมการ นโยบาย ซึ่งได้มีการปรับตามข้อเสนอต่าง ๆ

             กรณีการเข้าสอบระดับปฐมวัย จากการรับฟังความคิดเห็นนั้น ทุกคนเห็นด้วยที่ไม่ให้มีการสอบเข้า บางคนมีความเห็นให้ลงโทษรุนแรงขึ้น ส่วนร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าจะไม่มีการสอบเข้าโดยการสอบข้อเขียน ในเด็กระดับปฐมวัย ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงประถมศึกษา

สอบข้อเขียน
Namart Pieamsuwan / Shutterstock.com (ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล)

             ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบอื่น เช่น การสัมภาษณ์นักเรียน-ผู้ปกครอง การประเมินเด็กด้วยการสังเกตพฤติกรรม และกระบวนการต่าง ๆ ต้องมีคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นผู้กำหนดแนวทาง หากโรงเรียนใดฝ่าฝืนต้องถูกปรับ 5 แสนบาท

             อย่างไรก็ดี ใน ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... กำหนดไว้ว่า การรับเด็กปฐมวัยเพื่อเข้ารับการพัฒนาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยวิธีสอบคัดเลือก จะกระทำมิได้ ยกเว้นจะเป็นกรณีที่คณะกรรมการประเมิน ซึ่งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครอบคลุมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนด้วย ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร ได้รับผลตอบแทน ผลประโยชน์หรือไม่ ในส่วนของบทลงโทษ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรรมการอิสระ เห็นชอบ ห้ามสอบข้อเขียนอนุบาล-ประถม ฝ่าฝืนเจอปรับ 5 แสน โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:21:48 6,846 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP