มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2554

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 โดยเปิดสอนหลักสูตรแผน ก สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาค้นคว้าอิสระ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามรายละเอียดดังนี้

 สาขาวิชา หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

          มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท ดังนี้
          - แผน ก วิทยานิพนธ์
          - แผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

          – หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับ แผน ก

2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

          – หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับ แผน ก และ ข  

3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  

          ปริญญาโท 

          – หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) เปิดรับ แผน ข เฉพาะวิชาเอกปฐมวัยศึกษาและมัธยมศึกษา(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ * ทั้งนี้ บุคลากรทางด้านประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สามารถสมัครเข้าศึกษาได้)  
          – หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) เปิดรับ แผน ก และ ข 

          ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

          – หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

4. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  

          – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แขนงวิชาบริหารธุรกิจ) เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แขนงวิชาการตลาด) เปิดรับ แผน ก และ ข

5. สาขาวิชานิติศาสตร์ 

          – หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (วิชาเอกกฏหมายธุรกิจ) เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาเอกกฏหมายมหาชน) เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาเอกกฏหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม) เปิดรับ แผน ก และ ข

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

          – หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารสาธารณสุข และ วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล เปิดรับ และ ข  
          – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) เปิดรับ และ ข

7. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

          – หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) แผน ก และ ข

8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

          – หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เปิดรับ แผน ก และ ข

9. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  

          – หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาครอบครัวและสังคม) เปิดรับ แผน ก และ ข

10. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

          – หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับ แผน ก และ ข

11. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

          – หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์) แผน ก และ ข  
          – หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) เปิดรับ แผน ก และ ข

12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          – หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต เปิดรับ แผน ก 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

          ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1. คุณสมบัติทั่วไป

          1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง 
          1.2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
          1.3 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 

          2. คุณสมบัติเฉพาะ

          2.1 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
          2.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
          2.3 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
          2.4 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
          2.5 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
          2.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
          2.7 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
          2.8 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
          2.9 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
          2.10 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
          2.11 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
          2.12 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

          ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมสมัครเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน 500 บาท โดยชำระ ผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หมายเลขโปรแกรมทำการ 473 แล้วส่งเอกสารไปยัง มหาวิทยาลัยฯ ตามที่อยู่ต่อไปนี้

          ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          ตู้ ป.ณ. 55
          ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
          กรุงเทพฯ 10210
          (ส่งเอกสารการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา)
  

          กำหนดส่งเอกสารการสมัครภายใน 15 มกราคม 2554 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา / แขนงวิชาภายหลังการสมัครไม่ได้ (หมายเหตุ วันสุดท้ายของการรับสมัครดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

          ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7561-4 (วันและเวลาราชการ)ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54 โพสต์เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14:18:59 277 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP