คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติคณะศึกษาศาสตร์

           
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 เปิดเป็นคณะวิชาที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาลำดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น เป็นผู้รักษาการคณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์

            มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพครูผู้สอน ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระยะแรกที่เปิดสอนมี 4 สาขาวิชาเอกคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นที่ 1 รวม 31 คน

            พ.ศ. 2514 ได้ทำการแบ่งส่วนราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และทำการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514 

            ภายในคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการดังนี้ 

            1. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
            2. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
            3. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
            4. ภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษา 
            5. สำนักงานเลขานุการ

            พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเพิ่มคุณวุฒิ และพัฒนาความรู้ และทักษะการสอนให้แก่ครูประจำการในสถานศึกษาระดับต่างๆ สภามหาวิทยาลัยจึงอนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาบุคคลภายนอก (ภาคพิเศษ) เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

            หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

            - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
            - สาขาวิชาจิตวิทยา
            - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
            - สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

            หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 

            - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
            - สาขาวิชาการประถมศึกษา
            - สาขาวิชาภาษาไทย
            - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
            - สาขาวิชาสังคมศึกษา
            - สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

หลักสูตรประกาศนียบัตร 

            - สาขาวิชาวิชาชีพครู
            - สาขาวิชาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

            - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
            - สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
            - สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
            - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
            - สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
            - สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
            - สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
            - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
            - สาขาวิชาพัฒนศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

            - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
            - สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
            - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
            - สาขาวิชาพัฒนศึกษา

คำขวัญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

            "วิสัยทัศน์กว้างไกล ใส่ใจสังคม อุดมความรู้ เชิดชูคุณธรรม"

ตราคณะ

              


สีประจำคณะ

          สีน้ำเงิน

ดอกไม้ประจำคณะ

          ดอกกล้วยไม้


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โพสต์เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16:32:32 1,360 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP