ม.พะเยา เปิด รับตรง54 8-22 พ.ย. นี้

           มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2554 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 การรับสมัครเข้าศึกษา 

           1. สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ http://www.admission.pyu.ac.th/  (หรือ http://www.admission.pyo.nu.ac.th/ ) โดยผู้สมัครจะต้อง กรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์เอกสารใบ สมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2553 

           2. ผู้สมัครดำเนินการชำระเงินค่าสมัครทางธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ เลขที่บัญชี 891-300038-3 จำนวน 200 บาท (โดยเสียค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

           3. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัครดังกล่าว ไปที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 (ดูตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 

           หมายเหตุ (วงเล็บมุมซอง "สมัครโควตาทั่วประเทศ ปี 2554") 

           4. ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร / สาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัคร เรียงลำดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลำดับแรก ทั้งนี้การตัดสิน ผลการสอบคัดเลือก ฯ ของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

           หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจะ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร

 เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน 

           1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ 

           2. พิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 

           1) ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 5 ภาคเรียน มีค่าน้ำหนัก คะแนนร้อยละ 20 
           2) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) มีค่าน้ำหนักตามสาขาวิชากำหนด 
           3) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) มีค่าน้ำหนักตาม สาขาวิชากำหนด รวมกันแล้วนำค่าน้ำหนักคะแนนรวมทั้งสิ้นมาพิจารณาเปรียบเทียบเรียงลำดับที่ จากมากไปหาน้อย 

           หมายเหตุ ใช้ผลการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2553(เดือนกรกฏาคม) หรือ ครั้งที่ 3/2553 (เดือนตุลาคม) โดยใช้ครั้งใดครั้งหนึ่งที่มีผลคะแนนดีที่สุด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะ ขอคะแนนดังกล่าวจากสำนักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เอง

 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 

           วันที่ 24 ธันวาคม 2553 
           
           หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์การรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย http://www.admission.pyu.ac.th/ (หรือ http://www.admission.pyo.nu.ac.th/ )

 วันสอบสัมภาษณ์ 

           วันที่ 15 -16 มกราคม 2554 

           หมายเหตุ ให้นำใบตรวจร่างกายของแพทย์มายื่นต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 

           วันที่ 24 มกราคม 2554 

           หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย http://www.admission.pyu.ac.th/ (หรือ http://www.admission.pyo.nu.ac.th/ )ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.พะเยา เปิด รับตรง54 8-22 พ.ย. นี้ โพสต์เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14:06:56 110 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP