ม.เชียงใหม่ ไฟเขียว บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพ เข้ารับปริญญาได้

ม.เชียงใหม่ อนุญาตบัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพ เข้ารับปริญญา

             ม.เชียงใหม่ อนุญาตให้ผู้สำเร็จการศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 เผยต้องยื่นคำขอรายบุคคล พร้อมให้ผู้ปกครองลงชื่อรับทราบด้วย

             เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 ฉบับที่ 2

             โดยสาระสำคัญส่วนหนึ่ง ระบุว่า ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบางรายได้ยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตแต่งกายในพิธีตามเพศสภาวะที่แตกต่างจากเพศกำเนิด เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และแตกต่างจากแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อให้พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ม.เชียงใหม่ อนุญาตบัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพ เข้ารับปริญญา

             1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยันหลักการที่ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องแต่งกายให้ตรงตามเพศกำเนิด โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งกายฯ 

             2. ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิดและประสงค์จะแต่งกายตามเพศสภาวะที่แสดงออกในปัจจุบัน เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถร้องขอต่อมหาวิทยาลัยได้ โดย...


             2.1 ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่คณะตามแบบฟอร์มคำขอทั่วไป ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยให้ผู้ปกครอง ลงลายมือชื่อรับทราบด้วย และให้คณะกลั่นกรองในเบื้องต้นเป็นรายกรณี โดยมีการสืบข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์ของผู้เสนอขอแต่ละรายว่า ได้ปฏิบัติตนหรือแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิด เพื่อประกอบคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย

             2.2 ให้คณะรวบรวมข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป

             3. คำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยตามข้อ 2 ให้เป็นที่สิ้นสุด

             4. ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาวะ หรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิด ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย


             ทั้งนี้ สำหรับข้อบังคับในการแต่งกายของนิสิต นักศึกษา ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีอิสระในการประกาศกำหนดกฎระเบียบการแต่งกายของนิสิต นักศึกษาเอง ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาวะ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ม.เชียงใหม่ อนุญาตบัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพ เข้ารับปริญญา

ม.เชียงใหม่ อนุญาตบัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพ เข้ารับปริญญา


ภาพจาก cmu.ac.th
ภาพและข้อมูลจาก ทวิตเตอร์ @graduatedcmu52


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.เชียงใหม่ ไฟเขียว บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพ เข้ารับปริญญาได้ โพสต์เมื่อ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 14:49:42 2,915 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP