ป.โท นิเทศศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครแล้วม.นเรศวร

 ปริญญาโทนิเทศศาสตร์  ม.นเรศวร  เปิดรับสมัครแล้ว

          เนื่องด้วยการสื่อสารมีความสำคัญกับทุกองค์กรในสังคมยุคใหม่บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจึงควรมีความรู้ด้านการจัดการการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก    จึงได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาสำหรับปีการศึกษา  2554  หลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตร์ สาขาการจัดการการสื่อสาร  ทีมผู้สอนในหลักสูตรประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักนิเทศศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ อาทิ รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา  ดร.สมเกียรติ  อ่อนวิมล  รศ.จุมพล รอดคำดี  เป็นต้น 

          ด้านการบริหารงานหลักสูตรฯ เปิดการสอนให้ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนเสาร์-อาทิตย์)   มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ความรู้และประสบการณ์จากการดูงานองค์กรชั้นนำ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ทางด้านการสื่อสารไปใช้อย่างมืออาชีพให้ทันต่อสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

          ผู้สนใจที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา สามารถสมัครได้ที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หรือติดต่อสอบถาม  055-962096  หรือ http://www.mis.nu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


 ชื่อหลักสูตร

          หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสาร Master of Communication Arts (communication Management)

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. หรือสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

          1. สอบข้อเขียน
                    1.1 ความรู้ทั่วไปทางการสื่อสาร และสถานการณ์ปัจจุบัน
                    1.2 พื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

          2. สอบสัมภาษณ์

 หลักฐานประกอบการรับสมัคร

          - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร 

          - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี) 

          - หลักฐานแสดงคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี ได้แก่สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี (Transcript of Record) 

          - สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 

          - หนังสือรับรองจากหน่วยงานซึ่งระบุตำแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนการเป็นผู้ประกอบการ หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า 

          - ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

 กำหนดการเปิดการสอน ปีการศึกษา 2554

          - ภาคปกติ (เรียนจันทร์ – ศุกร์)

          - ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์)

 ระบบการศึกษา

          - แผน ก เป็นการศึกษาวิชาพื้นฐาน วิชาเฉพาะ จำนวน 24 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิต ทั้งหมด 36 หน่วยกิต 

          - แผน ข เป็นการศึกษาวิชาพื้นฐาน วิชาเฉพาะ จำนวน 30 หน่วยกิต และวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิต ทั้งหมด 36 หน่วยกิต

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคปกติ จำนวนรับ 10 คน 

          ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 90,000 บาท 

          - ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษาต้น     25,000 บาท  ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษาต้น        20,000 บาท
          - ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษาปลาย  25,000 บาท  ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษาปลาย      20,000 บาท

ภาคพิเศษ จำนวนรับ 30 คน 

          ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 210,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นภาคเรียนๆละ 35,000 บาท (จำนวน 6 ภาคเรียน)

          รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ภาคพิเศษ) ประกอบด้วย

          - ค่าลงทะเบียนทุกรายวิชาในหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
          - ค่าเรียนปรับพื้นฐาน
          - ค่าศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง (เบิกได้ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบเบิกจ่ายของทางมหาวิทยาลัย)
          - ค่าใช้บริการห้องสมุดและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
          - ไม่นับรวมค่าลงทะเบียนซ้ำในรายวิชาเดิมหรือรายวิชาที่ลงเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หมายเหตุ :
      ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 1 จะมีการเรียนวิชาปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มเรียนจริง
 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ป.โท นิเทศศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครแล้วม.นเรศวร โพสต์เมื่อ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 11:15:07 383 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP