ม.บูรพา รับสมัครหลักสูตร แพทย์แผนไทย ปี 54

 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554

          มหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สถาบันพระบรมราชชนก ได้ร่วมเป็นภาคีในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2554 ระบบรับตรงจัดสรรตามจังหวัด

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

          1. เป็นผู้กำลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 
          2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์–คณิต หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50 
          3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา 
          4. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา 12 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระบุรี สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างต่อเนื่อง (มีชื่อในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552) หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนา ตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (มีชื่อในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548) 
          5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
          6. ไม่มีความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

 จำนวนที่รับ 

          รับจำนวนทั้งหมด 50 คน ดังนี้ 

          1. จังหวัดลพบุรี จำนวน 5 คน 
          2. จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 คน 
          3. จังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 คน 
          4. จังหวัดสระบุรี จำนวน 5 คน 
          5. จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4 คน 
          6. จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 4 คน 
          7. จังหวัดระยอง จำนวน 4 คน 
          8. จังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 คน 
          9. จังหวัดตราด จำนวน 4 คน 
          10. จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 คน 
          11. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 คน 
          12. จังหวัดนครนายก จำนวน 2 คน

 องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา 

          1. GPAX ร้อยละ 30 
          2. GAT (ความถนัดทั่วไป) ร้อยละ 30 
          3. PAT (PAT 2 = วิทยาศาสตร์) ร้อยละ 40 
          4. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ได้แก่ การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย

 การรับสมัครเข้าศึกษา
 

          1. ศึกษาข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ http://service.buu.ac.th/ 
          2. ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต 
          2.1 และกรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://service.buu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
          2.2 พิมพ์ใบสมัครจากอินเตอร์เน็ตไปชำระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารนครหลวงไทยและ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยผู้สมัครต้องเก็บส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) 

          กรณีที่ผู้สมัครได้สมัครหลายครั้ง มหาวิทยาลัยบูรพาจะยึดใบสมัครและข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินอย่างถูกต้องเป็นสำคัญ ฉะนั้น ผู้สมัครจึงควรตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครก่อนนำไปชำระเงิน 

          ในกรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลองค์ประกอบการคัดเลือกผิดพลาดและได้ชำระเงินแล้ว ให้แจ้งแก้ไขข้อมูล ณ กองบริการการศึกษาโทรศัพท์ 038-102710 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่พิจารณาคัดเลือก

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
 

          ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บาท (มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย / สอบสัมภาษณ์
 

          วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่เว็บไซต์ http://service.buu.ac.th/ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ชั้น 1 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

          วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่เว็บไซต์ http://service.buu.ac.th/ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ชั้น 1 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลับบูรพา


 

      
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.บูรพา รับสมัครหลักสูตร แพทย์แผนไทย ปี 54 โพสต์เมื่อ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 16:32:02 174 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP