คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2526 และรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2529 ในระดับปริญญาบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2539 เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

           ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ

ระดับปริญญาบัณฑิต

           หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2552)

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

           1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ/หรือ

           2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) หรือ

           3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ตามกระบวนการ และขั้นตอนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิได้รับการพิจารณาเทียบโอนและ / หรือยกเว้นรายวิชาและหน่วยกิตจากหน่วยกิตที่สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้จำนวนรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอน และ/หรือยกเว้น จะเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะฯ แต่รวมแล้วจะต้องมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 5 ปีการศึกษาปกติ

           เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

           1. การวัดผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง

           2. การสำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

           สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษา
           ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
           ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00
           ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้วยระดับการประเมินเป็นที่พอใจ ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมงปฏิบัติการ
           ต้องผ่านรายวิชาจุลนิพนธ์ตามแผนการเรียนการสอนแบบโครงการ อีกไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมงปฏิบัติการ
           ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศที่คณะฯ กำหนด

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

           หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเภสัชเวท (พ.ศ.2550)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต

           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2548)
           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (พ.ศ.2550)
           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ (พ.ศ.2547)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (พ.ศ.2551)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2539)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางเภสัชกรรม (พ.ศ.2551)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (พ.ศ.2551)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก (พ.ศ.2539)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

           หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและวิศวเภสัชกรรม (พ.ศ.2552)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (พ.ศ.2539)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (พ.ศ.2539)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (พ.ศ.2539)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (พ.ศ.2539)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โพสต์เมื่อ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 11:29:02 553 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP