ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร ป.โท สถาปัตย์
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. คุณสมบัติทั่วไป


           1.1 ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
           1.2 ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
           1.3 ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือในสถาบันการศึกษาขั้นสูงอื่นในประเทศ เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ
           1.4 ผู้สมัครต้องส่งผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOFEL หรือ IELTS ที่สอบไว้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

2. คุณสมบัติเฉพาะ

           2.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

                2.1.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา โดยผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

                2.1.2 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะเวลาเกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา หรือ ผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 หรือ

                2.1.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยได้ศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมเป็นวิชาหลัก และมีผลของการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้กำหนดไว้

           หมายเหตุ: ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต หากผู้ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะอยู่ในกลุ่มที่รับเข้าศึกษาu3605 .่ออย่างมีเงื่อนไข โดยจะต้องทดลองเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคแรกเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นการศึกษาดังกล่าวแล้ว จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิศึกษาต่อจนครบตามหลักสูตร

           2.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต

                2.2.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะโดยได้ศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมภายในหรือสถาปัตยกรรมเป็นวิชาหลัก โดยมีผลการศึกษาที่ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือหากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือ

                2.2.2 สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการออกแบบ และสาขาการออกแบบภายในในระดับปริญญาตรี หรือตามที่คณะกรรมการสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในเห็นสมควร โดยมีผลการศึกษาระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในด้านสถาปัตยกรรมภายใน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

           2.3 หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต

                2.3.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาการผังเมืองเป็นวิชาหลัก หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

                2.3.2 มีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ย
สะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาการผังเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 1 ปี

           2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

                2.4.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต การผังเมืองบัณฑิต หรือภูมิสถาปัตยกรรมบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการผังเมือง หรือสาขาวิชาวิศวกรรม (โยธา ไฟฟ้า และเครื่องกล) เป็นวิชาหลัก มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดการอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดการวิศวกรรม หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือ ผ่านการอบรมทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยจะต้องมีประกาศนียบัตรรับรองการอบรม

                2.4.2 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การเงิน การบัญชี การธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด การประเมินค่าทรัพย์สิน การบริหารงานโครงการ และ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นสมควร โดยมีผลการศึกษาระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ผ่านการอบรมทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง โดยจะต้องมีประกาศนียบัตรรับรองการอบรม

3. การซื้อใบสมัครและการสมัครสอบ

           ผู้สมัครสอบสามารถซื้อใบสมัครได้ 2 วิธี คือ

           3.1 ซื้อใบสมัครและสมัครสอบด้วยตนเอง สามารถซื้อใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 14 มกราคม พ.ศ. 2554 และสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 21 มกราคม พ.ศ. 2554

           3.2 สั่งซื้อใบสมัครและสมัครสอบทางไปรษณีย์ ต้องดำเนินการซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมพ.ศ. 2553 – 14 มกราคม พ.ศ. 2554 การสมัครสอบทางไปรษณีย์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 –21 มกราคม พ.ศ. 2554 พิจารณาจากวันที่ไปรษณีย์ระบุ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา

4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

           4.1 จำหน่ายใบสมัคร :

           - ซื้อได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ราคาชุดละ 150 บาท)
           - ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 14 มกราคม พ.ศ. 2554
           - วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

           4.2 ยื่นใบสมัคร :

           - ที่สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ค่าสมัครสอบ 500 บาท)
           - ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 21 มกราคม พ.ศ. 2554
           - วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

           4.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ http://www.ap.tu.ac.th/ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัคร ป.โท สถาปัตย์ โพสต์เมื่อ 30 กันยายน 2553 เวลา 15:11:45 478 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP