x close

เปิด 7 รายชื่อนักเรียนได้คะแนนสูงสุด Admissions 2560

 Admissions 2560

            เผยผู้ทำคะแนนมากสุดใน Admissions 2560 ได้ร้อยละ 89.03 เลือกเรียนนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ขณะที่ตัวเลขรวมผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เฉลี่ยร้อยละ 51.97

            เป็นที่ทราบดีสำหรับผู้ที่รอผล Admissions 2560 ว่าในวันนี้ (15 มิถุนายน 2560) จะมีการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในเวลา 18.00 น.


            สำหรับการทดสอบปีนี้ มีผู้สมัครแอดมิชชันทั้งสิ้น 136,030 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 70,689 คน คิดเป็นร้อยละ 55

            โดยสามารถจำแนกตามประเภทสถาบัน ดังนี้

         - มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิก ทปอ. จำนวนรับ 78,044 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 59,910 คน คิดเป็นร้อยละ 76.76

         - มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวนรับ 19,977 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 8,739 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75

         - สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวนรับ 249 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 248 คน คิดเป็นร้อยละ 99.60

         - สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวนรับ 37,760 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 1,792 คิดเป็นร้อยละ 4.75

          คณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 Admissions 2560

            1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราแข่งขัน 1:60
      
            2. คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราแข่งขัน 1:50
        
            3. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม, สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล, วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อัตตราแข่งขัน 1:49
        
            4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อัตราแข่งขัน 1:43
        
            5. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราแข่งขัน 1:43

            คณะ/สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก

 Admissions 2560

            1. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนสมัคร 1,543 คน รับ 300 คน
        
            2. คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนสมัคร 1,336 คน รับ 600 คน
        
            3. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนสมัคร 1,314 รับ 140 คน
        
            4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมผลิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนสมัคร 1,299 คน รับ 350 คน
        
            5. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนสมัคร 1,291 คน รับ 140 คน

            ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 7 อันดับแรก ประกอบด้วย

 Admissions 2560

            1. นายครองพิภพ วิรัตินันท์ คะแนนร้อยละ 89.03 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        
            2. นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ คะแนนร้อยละ 88.07 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
        
            3. นายจิรายุส ทองประสม คะแนนร้อยละ 87.86 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
        
            4. นายธีรภัทร อรุณรัตน์ คะแนนร้อยละ 86.75 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
        
            5. นางสาวณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ คะแนนร้อยละ 86.51 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
        
            6. นางสาวสุชัญญา ยิ้มอยู่ คะแนนร้อยละ 84.38 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
        
            7. นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ คะแนนร้อยละ 82.03 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

ภาพและข้อมูลจาก ทวิตเตอร์ @SeniorSWU

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิด 7 รายชื่อนักเรียนได้คะแนนสูงสุด Admissions 2560 อัปเดตล่าสุด 16 มิถุนายน 2560 เวลา 15:24:30 21,920 อ่าน
TOP