x close

รับตรง54 วิศวะ พระนครเหนือ เปิดรับสมัครแล้ว

โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) เข้าศึกษาด้วยระบบรับตรง โควต้า ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักการและเหตุผล

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ) จากโรงเรียนมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) ด้วยระบบรับตรงโควต้า ให้ได้เข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้โอกาสนักเรียนที่มีผลการเรียนในเกณฑ์ดีและสม่ำเสมอ ได้เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ)
          2. เพื่อให้นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความตั้งใจจริงที่จะเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนดำเนินการ

          1 – 30 กันยายน 2553 ส่งเอกสารประกาศรับสมัคร
          1 - 29 ตุลาคม 2553 รับสมัคร
          16 พฤศจิกายน 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
          26 พฤศจิกายน 2553 สอบสัมภาษณ์
          8 ธันวาคม 2553 ประกาศผล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1. จะต้องเป็นนักเรียนภาคการเรียนสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.)
          2. จะต้องมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 4 ภาคการเรียนสุดท้ายของมัธยมตอนปลาย และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าระดับคะแนน 3.25 ขึ้นไป
          3. จะต้องมีคะแนนสอบวิชา GAT 85, PAT 71, PAT 72, และ PAT 73
          
          ค่าน้ำหนักคะแนน GPAX 10%
          GAT 85 10%
          PAT 71 30%
          PAT 72 10%,
          PAT 73 40%

วิธีการสมัคร

          1. สมัครผ่านทาง http://www.admission.kmutnb.ac.th/
          2. นักศึกษาสามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา
          3. ค่าสมัครสอบเริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับหนึ่งเป็นเงิน 400 บาท และ อันดับถัดไป สาขาวิชาละ 100 บาท

เอกสารที่ต้องนำมาวันสอบสัมภาษณ์

          1. ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
          2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา
          3. สำเนาใบระเบียนการศึกษา (รบ.)
          4. ใบผลคะแนนวิชา GAT 85, PAT 71, PAT 72, และ PAT 73

จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ME) จำนวน 10 คน
          สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE) จำนวน 5 คน
          สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) จำนวน 30 คน
          สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Cpr.E) จำนวน 10 คน
          สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) จำนวน 15 คน
          สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) จำนวน 5 คน
          สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) ห้องเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คน
          สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) จำนวน 20 คน
          สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) จำนวน 3 คน
          สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) จำนวน 3 คน
          สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สมทบพิเศษ) จำนวน 5 คน
          สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (MATE) จำนวน 10 คน

การสอบคัดเลือก

          คณะวิศวกรรมศาสตร์จะคัดเลือกนักศึกษาสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

          รายละเอียดโครงการดังกล่าว ติดต่อที่งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร 02 9132500 ต่อ 8110 หรือ โทรสาร 02 5874843ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง54 วิศวะ พระนครเหนือ เปิดรับสมัครแล้ว อัปเดตล่าสุด 27 กันยายน 2553 เวลา 15:51:31 344 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP