ม.บูรพา รับสมัคร โครงการทับทิมสยาม

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา และดนตรีไทย (โครงการทับทิมสยาม)
 

          ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยบูรพาเห็นสมควรให้มีการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา และดนตรีไทย  (โครงการทับทิมสยาม) เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2554

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

         
1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          1.2  กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          1.3  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
          1.4  มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพเหมะสมกับวิชาชีพครู

          หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อ 1.1 - 1.4  ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที

          คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (เฉพาะสาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา)

          (1) เป็นผู้มีความถนัดทางด้านกีฬาอย่างดีเยี่ยม 
          (2) เคยร่วมการแข่งขันระดับเขต ภาค ประเทศ ต่างประเทศ หรือเทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะต้องนำหลักฐานแสดงความพิเศษมาแสดงด้วย เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ 
          (3) มีความประพฤติเรียบร้อย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นจดหมายปิดผนึกจากหัวหน้าสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม หรือผู้ควบคุมทีม ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
          (4) คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

          คุณสมบัติความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย (เฉพาะสาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต)

          (1) เป็นผู้มีความถนัดทางด้านดนตรีไทย 
          (2) เคยร่วมการแข่งขันระดับอำเภอ จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค ประเทศ ต่างประเทศ หรือเคยร่วมบรรเลงดนตรีไทยต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไป โดยจะต้องนำหลักฐานการแสดง  ความสามารถพิเศษมาแสดง เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล หนังสือรับรอง หนังสือเชิญ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถของผู้สอบ
          (3) มีความประพฤติเรียบร้อย โดยจะต้องมีหนังสือรับรองเป็นจดหมายปิดผนึกจากหัวหน้าสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          (4) คณะกรรมการพิจารณาความสามารถกรณีพิเศษ โดยลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

 2. จำนวนที่จะเข้ารับการศึกษา

         
จำนวนที่จะรับเข้าศึกษาขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินผลจากคณะกรรมการคัดเลือก

 3. วิธีการสมัคร และหลักฐานประกอบการรับสมัคร 

          3.1  วิธีการสมัคร ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.buu.ac.th/  หรือ  http://www.edu.buu.ac.th/ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบใด ๆ ทั้งสิ้น

          3.1.1  สมัครด้วยตนเอง

          ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบตามความเป็นจริง พร้อมทั้งติดรูปถ่าย และแนบเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (3 x 4 ซม.)  จำนวน 2 ใบ ให้เรียบร้อย  โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์  ห้อง 407  ชั้น 4  อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 (QS1) มหาวิทยาลัยบูรพา  ตั้งแต่วันที่  11 - 22  ตุลาคม  พ.ศ.  2553 ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์ 0-3810-2065 

          3.1.2  สมัครทางไปรษณีย์

          ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบตามความเป็นจริง พร้อมทั้งติดรูปถ่าย แนบเอกสารประกอบการสมัคร และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (3 x 4 ซม.)  จำนวน 2 ใบให้เรียบร้อย โดยส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ไปยัง  ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169  ถ. ลงหาดบางแสน  ต. แสนสุข  อ. เมือง  จ. ชลบุรี  20131 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่  22  ตุลาคม  พ.ศ.  2553 (วันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 

 4. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

         
4.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  
          วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2553  ที่เว็บไซต์  http://www.edu.buu.ac.th/ 
 
          4.2  กำหนดการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
          วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น.

 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

         
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ที่เว็บไซต์  http://www.buu.ac.th/  หรือ  http://www.edu.buu.ac.th/

 6. การรายตัวเข้าเป็นนิสิต

         
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก และประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา จะต้องมารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ งานทะเบียนและสถิตินิสิต สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1  อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.บูรพา รับสมัคร โครงการทับทิมสยาม โพสต์เมื่อ 26 กันยายน 2553 เวลา 15:27:22 241 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP