คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture) มุ่งผลิตสถาปนิก นักออกแบบ และนักวิชาการ ที่มีความรู้และความรับผิดชอบในการปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งในด้านค้นคว้าและวิจัย เพื่อสนองความต้องการของสังคม โดยได้คำนึงถึงสภาวะแวดล้อม การใช้วัสดุ วิธีการก่อสร้าง การประหยัดพลังงาน ตลอดจนทรัพยากรของชาติ สภาพเศรษฐกิจ สังคม, ศิลปวัฒนธรรมและความงาม ฝึกฝนวิธีการแก้ปัญหา และประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆทุกระดับในโครงการที่ปฏิบัติ และโครงการที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมให้สำเร็จได้ด้วยดี 

           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภาควิชาซึ่งรับผิดชอบในการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ 6 ภาควิชา คือ
 
           - ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                      • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
           - ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม    
           - ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง      
           - ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม     
           - ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน     
           - ภาควิชาเคหการ 

 หลักสูตรและระดับการศึกษา  

           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดหลักสูตรและระดับการศึกษาต่างๆ ดังนี้

            ระดับปริญญาตรี

           หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
               • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
               • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
           
           หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

           หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
               • สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

           หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต
               • หลักสูตรใหม่ ออ.บ. 4 ปี เริ่ม 2553

           หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต
               • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
               • สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

           หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
               • การออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)

           ระดับปริญญาโท

           หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
               • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

           หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

           หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เริ่มรับนิสิตปี 2553)

           หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต
               • สาขาวิชาเคหการ

           หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
               • สาขาวิชาการวางผังเมือง
               • สาขาวิชาการวางแผนภาค
               • สาขาวิชาการวางผังชุมชน

           หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
               • สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง

            ระดับปริญญาเอก

           หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
               • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

           หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต
               • สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

 สีประจำคณะ     

           สีน้ำตาล-เหลือง

 สัญลักษณ์คณะ 

           หัวเม็ด

 สถานที่ติดต่อ 

           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
           กทม. 10330 
           โทรศัพท์ 02-218-4302-3 
           โทรสาร 02-218-4302

 รายชื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในประเทศไทย

           รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีดังนี้

     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     • คณะเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยชินวัตร
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
     • ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
     • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชตะวันออก
     • คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
     • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
     • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
     • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
     • โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
     • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
     • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เมื่อ 25 กันยายน 2553 เวลา 17:16:53 856 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP